Copied

2020, DKK
04.03.2022
Bruttoresultat

-3.125

Primær drift

-3.125

Årets resultat

4.102

Aktiver

103'

Kortfristede aktiver

550

Egenkapital

91.844

Afkastningsgrad

-3 %

Soliditetsgrad

89 %

Likviditetsgrad

5 %

Resultat
04.03.2022
Årsrapport
2020
04.03.2022
2019
01.03.2021
2018
25.11.2019
Nettoomsætning
Bruttoresultat-3.125-3.750-2.5000
Resultat af primær drift-3.125-3.750-2.5000
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0000
Finansielle indtægter0000
Finansieringsomkostninger0000
Andre finansielle omkostninger0000
Resultat før skat4.102-2.71541.51022.957
Resultat4.102-2.16541.51023.397
Forslag til udbytte0000
Aktiver
04.03.2022
Årsrapport
2020
04.03.2022
2019
01.03.2021
2018
25.11.2019
Kortfristede varebeholdninger0000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 55055010.76627.326
Likvider0000
Kortfristede aktiver55055010.76627.326
Immaterielle aktiver og goodwill0000
Finansielle anlægsaktiver102.22995.00293.96749.957
Materielle aktiver0000
Langfristede aktiver102.22995.00293.96749.957
Aktiver102.77995.552104.73377.283
Aktiver
04.03.2022
Passiver
04.03.2022
Årsrapport
2020
04.03.2022
2019
01.03.2021
2018
25.11.2019
Forslag til udbytte0000
Egenkapital91.84487.74289.90748.397
Hensatte forpligtelser0000
Langfristet gæld til banker0000
Anden langfristet gæld0000
Leverandører af varer og tjenesteydelser0000
Kortfristede forpligtelser10.9357.81014.82628.886
Gældsforpligtelser10.9357.81014.82628.886
Forpligtelser10.9357.81014.82628.886
Passiver102.77995.552104.73377.283
Passiver
04.03.2022
Nøgletal
04.03.2022
Årsrapport
2020
04.03.2022
2019
01.03.2021
2018
25.11.2019
Afkastningsgrad -3,0 %-3,9 %-2,4 %Na.
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 4,5 %-2,5 %46,2 %48,3 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.Na.
Soliditestgrad 89,4 %91,8 %85,8 %62,6 %
Likviditetsgrad 5,0 %7,0 %72,6 %94,6 %
Resultat
04.03.2022
Gæld
04.03.2022
Årsrapport
04.03.2022
Nyeste:01.10.2020- 30.09.2021(offentliggjort: 04.03.2022)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B. Der er foretaget tilvalg af enkelte regler i regnskabsklasse C.
Beretning
04.03.2022
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2022-12-08
Ledelsespåtegning:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. oktober 2021 til 30. september 2022 for Rie & Sigfred Holding ApS. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2022 og af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2021 til 30. september 2022. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.