Copied
 
 
2019, DKK
30.08.2020
Bruttoresultat

0

Primær drift

0

Årets resultat

0

Aktiver

0

Kortfristede aktiver

0

Egenkapital

0

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

0 %

Likviditetsgrad

0 %

Resultat
30.08.2020
Årsrapport
2019
30.08.2020
2018
10.09.2019
Nettoomsætning08.200
Bruttoresultat0-11.500
Resultat af primær drift0-11.500
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00
Finansielle indtægter00
Finansieringsomkostninger00
Andre finansielle omkostninger00
Resultat før skat0-11.500
Resultat0-14.375
Forslag til udbytte00
Aktiver
30.08.2020
Årsrapport
2019
30.08.2020
2018
10.09.2019
Kortfristede varebeholdninger00
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 00
Likvider00
Kortfristede aktiver00
Immaterielle aktiver og goodwill00
Finansielle anlægsaktiver00
Materielle aktiver00
Langfristede aktiver00
Aktiver00
Aktiver
30.08.2020
Passiver
30.08.2020
Årsrapport
2019
30.08.2020
2018
10.09.2019
Forslag til udbytte00
Egenkapital00
Hensatte forpligtelser00
Langfristet gæld til banker00
Anden langfristet gæld00
Leverandører af varer og tjenesteydelser00
Kortfristede forpligtelser00
Gældsforpligtelser00
Forpligtelser00
Passiver00
Passiver
30.08.2020
Nøgletal
30.08.2020
Årsrapport
2019
30.08.2020
2018
10.09.2019
Afkastningsgrad Na.Na.
Dækningsgrad Na.-140,2 %
Resultatgrad Na.-175,3 %
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.
Egenkapitals-forretning Na.Na.
Payout-ratio Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.
Soliditestgrad Na.Na.
Likviditetsgrad Na.Na.
Resultat
30.08.2020
Gæld
30.08.2020
Årsrapport
30.08.2020
Nyeste:01.04.2019- 31.03.2020(offentliggjort: 30.08.2020)
Beretning
30.08.2020
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2020-08-30
Ledelsespåtegning:Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 01. april 2019 - 31. marts 2020 for E-juristen IVS. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er ledelsens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.