Copied

2021, DKK
23.09.2022
Bruttoresultat

-98.772

Primær drift

-102'

Årets resultat

-118'

Aktiver

77.905

Kortfristede aktiver

77.905

Egenkapital

57.892

Afkastningsgrad

-131 %

Soliditetsgrad

74 %

Likviditetsgrad

389 %

Resultat
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
20.01.2022
2019
09.05.2020
2018
08.06.2019
Nettoomsætning0
Bruttoresultat-98.772326.23400
Resultat af primær drift-102.217-95.606-39.4480
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0000
Finansielle indtægter0000
Finansieringsomkostninger0000
Andre finansielle omkostninger-15.510-8.273-10.5800
Resultat før skat-117.727-103.879-50.0280
Resultat-117.727-103.879-50.0280
Forslag til udbytte0000
Aktiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
20.01.2022
2019
09.05.2020
2018
08.06.2019
Kortfristede varebeholdninger0000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 29.57574.58400
Likvider48.330000
Kortfristede aktiver77.90574.58400
Immaterielle aktiver og goodwill000315.484
Finansielle anlægsaktiver0000
Materielle aktiver0000
Langfristede aktiver000315.484
Aktiver77.90574.5840315.484
Aktiver
23.09.2022
Passiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
20.01.2022
2019
09.05.2020
2018
08.06.2019
Forslag til udbytte0000
Egenkapital57.892-391.511-287.632252.387
Hensatte forpligtelser0000
Langfristet gæld til banker00250.8430
Anden langfristet gæld001.2050
Leverandører af varer og tjenesteydelser15.00010.02500
Kortfristede forpligtelser20.013466.095063.097
Gældsforpligtelser20.013466.095287.63263.097
Forpligtelser20.013466.095287.63263.097
Passiver77.90574.5840315.484
Passiver
23.09.2022
Nøgletal
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
20.01.2022
2019
09.05.2020
2018
08.06.2019
Afkastningsgrad -131,2 %-128,2 %Na.Na.
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning -203,4 %26,5 %17,4 %Na.
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.Na.
Soliditestgrad 74,3 %-524,9 %Na.80,0 %
Likviditetsgrad 389,3 %16,0 %Na.Na.
Resultat
23.09.2022
Gæld
23.09.2022
Årsrapport
23.09.2022
Nyeste:01.04.2021- 31.03.2022(offentliggjort: 23.09.2022)
Beretning
23.09.2022
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2022-09-21
Ledelsespåtegning:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. april 2021 - 31. marts 2022 for labflw. ApS. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. marts 2022 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. april 2021 - 31. marts 2022. Ledelsesberetningen indeholder efter min opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.