Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

409'

Primær drift

409'

Årets resultat

185'

Aktiver

9.754'

Kortfristede aktiver

754'

Egenkapital

3.513'

Afkastningsgrad

4 %

Soliditetsgrad

36 %

Likviditetsgrad

180 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
13.05.2022
2020
27.03.2021
2019
20.05.2020
2018
27.05.2019
Nettoomsætning
Bruttoresultat409.284476.207515.458499.069271.019
Resultat af primær drift409.284476.207681.662499.0693.159.239
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00000
Finansielle indtægter00000
Finansieringsomkostninger-184.518-202.895-263.048-179.993-110.593
Andre finansielle omkostninger00000
Resultat før skat237.266325.332469.614369.0763.048.646
Resultat184.664252.776368.194287.8242.369.329
Forslag til udbytte00000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
13.05.2022
2020
27.03.2021
2019
20.05.2020
2018
27.05.2019
Kortfristede varebeholdninger00000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 722.797258.1652.668.7072.558.5022.554.253
Likvider31.542420.112232.90594.89144.940
Kortfristede aktiver754.339678.2772.901.6122.653.3932.599.193
Immaterielle aktiver og goodwill00000
Finansielle anlægsaktiver00000
Materielle aktiver9.000.0009.000.0009.000.0009.000.0009.000.000
Langfristede aktiver9.000.0009.000.0009.000.0009.000.0009.000.000
Aktiver9.754.3399.678.27711.901.61211.653.39311.599.193
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
13.05.2022
2020
27.03.2021
2019
20.05.2020
2018
27.05.2019
Forslag til udbytte00000
Egenkapital3.512.7873.328.1233.075.3472.707.1532.419.329
Hensatte forpligtelser635.408635.408635.408635.408635.408
Langfristet gæld til banker5.186.7525.376.3235.596.8095.800.8626.011.274
Anden langfristet gæld00000
Leverandører af varer og tjenesteydelser00000
Kortfristede forpligtelser419.392338.4232.594.0482.509.9702.533.182
Gældsforpligtelser5.606.1445.714.7468.190.8578.310.8328.544.456
Forpligtelser5.606.1445.714.7468.190.8578.310.8328.544.456
Passiver9.754.3399.678.27711.901.61211.653.39311.599.193
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
13.05.2022
2020
27.03.2021
2019
20.05.2020
2018
27.05.2019
Afkastningsgrad 4,2 %4,9 %5,7 %4,3 %27,2 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 5,3 %7,6 %12,0 %10,6 %97,9 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal 221,8 %234,7 %259,1 %277,3 %2.856,6 %
Soliditestgrad 36,0 %34,4 %25,8 %23,2 %20,9 %
Likviditetsgrad 179,9 %200,4 %111,9 %105,7 %102,6 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for Sparsø & Ebbesen Ejendomme ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed. Herudover har virksomheden valgt at følge enkelte regler for klasse C-virksomheder. Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:3. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Til sikkerhed for gæld til realkreditinstitutter er der givet pant i grunde og bygninger, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 31. december 2022 udgør 9.000 t.kr.
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-24
Beskrivelse af usikkerhed ved indregning eller måling:Usikkerhed ved indregning eller måling Der har ikke været væsentlig usikkerhed, der har påvirket indregningen eller målingen.
Beskrivelse af usædvanlige forhold, der kan have påvirket indregningen eller målingen:Usædvanlige forhold Der har ikke været usædvanlige forhold, der har påvirket indregningen eller målingen.
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022 for Sparsø & Ebbesen Ejendomme ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Hovedaktiviteten har bestået i drift af udlejningsejendomme.