Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

-5.000

Primær drift
Na.
Årets resultat

-9.226

Aktiver

695'

Kortfristede aktiver

256'

Egenkapital

606'

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

87 %

Likviditetsgrad

287 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
15.03.2022
2020
13.04.2021
2019
24.03.2020
2018
27.02.2019
Nettoomsætning0192.500
Bruttoresultat-5.000-5.800-4.35400
Resultat af primær drift000-957182.503
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00000
Finansielle indtægter00000
Finansieringsomkostninger0-331-51-1.769-398
Andre finansielle omkostninger00000
Resultat før skat-5.000-6.131-4.405-2.726182.105
Resultat-9.226-5.072-3.482-2.378142.043
Forslag til udbytte00000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
15.03.2022
2020
13.04.2021
2019
24.03.2020
2018
27.02.2019
Kortfristede varebeholdninger00000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 249.047229.942234.960139.664122.747
Likvider6.94566120064.716
Kortfristede aktiver255.992230.008235.080139.664187.463
Immaterielle aktiver og goodwill00000
Finansielle anlægsaktiver439.000439.000439.00050.00050.000
Materielle aktiver00000
Langfristede aktiver439.000439.000439.00050.00050.000
Aktiver694.992669.008674.080189.664237.463
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
15.03.2022
2020
13.04.2021
2019
24.03.2020
2018
27.02.2019
Forslag til udbytte00000
Egenkapital605.784615.010620.082139.666142.044
Hensatte forpligtelser00000
Langfristet gæld til banker00000
Anden langfristet gæld00000
Leverandører af varer og tjenesteydelser4.0004.0004.00000
Kortfristede forpligtelser89.20853.99853.99849.99895.419
Gældsforpligtelser89.20853.99853.99849.99895.419
Forpligtelser89.20853.99853.99849.99895.419
Passiver694.992669.008674.080189.664237.463
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
15.03.2022
2020
13.04.2021
2019
24.03.2020
2018
27.02.2019
Afkastningsgrad Na.Na.Na.-0,5 %76,9 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.73,8 %
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning -1,5 %-0,8 %-0,6 %-1,7 %100,0 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.-54,1 %45.855,0 %
Soliditestgrad 87,2 %91,9 %92,0 %73,6 %59,8 %
Likviditetsgrad 287,0 %426,0 %435,3 %279,3 %196,5 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for Breum Petersen Invest ApS for 2022 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler i klasse C. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Årsregnskabet for 2022 er aflagt i DKK.
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-22
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022 for Breum Petersen Invest ApS.