Copied

2021, DKK
23.09.2022
Bruttoresultat

883'

Primær drift

158'

Årets resultat

121'

Aktiver

435'

Kortfristede aktiver

435'

Egenkapital

171'

Afkastningsgrad

36 %

Soliditetsgrad

39 %

Likviditetsgrad

165 %

Resultat
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
24.08.2021
2019
30.09.2020
2018
26.09.2019
Nettoomsætning
Bruttoresultat882.6491.087.072635.0101.198.580
Resultat af primær drift157.766398.390114.432528.641
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0000
Finansielle indtægter0000
Finansieringsomkostninger-1.735-2.339-1.1490
Andre finansielle omkostninger0000
Resultat før skat156.031396.051113.283528.641
Resultat121.244308.75588.243410.026
Forslag til udbytte-57.200-308.755-98.269-400.000
Aktiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
24.08.2021
2019
30.09.2020
2018
26.09.2019
Kortfristede varebeholdninger0000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 317.801293.97735.903217.183
Likvider117.374371.352329.325444.400
Kortfristede aktiver435.175665.329365.228661.583
Immaterielle aktiver og goodwill0000
Finansielle anlægsaktiver0000
Materielle aktiver0000
Langfristede aktiver0000
Aktiver435.175665.329365.228661.583
Aktiver
23.09.2022
Passiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
24.08.2021
2019
30.09.2020
2018
26.09.2019
Forslag til udbytte57.200308.75598.269400.000
Egenkapital171.244358.755148.269460.026
Hensatte forpligtelser0000
Langfristet gæld til banker0000
Anden langfristet gæld0000
Leverandører af varer og tjenesteydelser8.0008.0009.00010.047
Kortfristede forpligtelser263.931306.574216.959201.557
Gældsforpligtelser263.931306.574216.959201.557
Forpligtelser263.931306.574216.959201.557
Passiver435.175665.329365.228661.583
Passiver
23.09.2022
Nøgletal
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
24.08.2021
2019
30.09.2020
2018
26.09.2019
Afkastningsgrad 36,3 %59,9 %31,3 %79,9 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 70,8 %86,1 %59,5 %89,1 %
Payout-ratio 47,2 %100,0 %111,4 %97,6 %
Gældsdæknings-nøgletal 9.093,1 %17.032,5 %9.959,3 %Na.
Soliditestgrad 39,4 %53,9 %40,6 %69,5 %
Likviditetsgrad 164,9 %217,0 %168,3 %328,2 %
Resultat
23.09.2022
Gæld
23.09.2022
Årsrapport
23.09.2022
Nyeste:01.07.2021- 30.06.2022(offentliggjort: 23.09.2022)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for KBE Consult ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed. Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:2. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Ingen pantsætninger eller sikkerhedsstillelser.
Beretning
23.09.2022
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2022-09-12
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2021 - 30. juni 2022 for KBE Consult ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets formål er at sælge konsulentydelser og andre tilknyttede ydelser.