Copied

2021, DKK
23.09.2022
Bruttoresultat

-11.515

Primær drift

-11.515

Årets resultat

75.514

Aktiver

558'

Kortfristede aktiver

387'

Egenkapital

410'

Afkastningsgrad

-2 %

Soliditetsgrad

73 %

Likviditetsgrad

261 %

Resultat
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
24.08.2021
2019
30.09.2020
2018
26.09.2019
Nettoomsætning
Bruttoresultat-11.515-7.750-5.550-6.920
Resultat af primær drift-11.515-7.750-5.550-6.920
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0000
Finansielle indtægter028.50800
Finansieringsomkostninger-14.737-9.198-8100
Andre finansielle omkostninger0000
Resultat før skat69.992320.31581.883403.106
Resultat75.514315.82783.291403.832
Forslag til udbytte-57.200-300.000-110.600-108.000
Aktiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
24.08.2021
2019
30.09.2020
2018
26.09.2019
Kortfristede varebeholdninger0000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 122.08491.238109.985118.615
Likvider181.37994.488290.6400
Kortfristede aktiver386.805392.017400.625118.615
Immaterielle aktiver og goodwill0000
Finansielle anlægsaktiver171.244383.755173.269485.026
Materielle aktiver0000
Langfristede aktiver171.244383.755173.269485.026
Aktiver558.049775.772573.894603.641
Aktiver
23.09.2022
Passiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
24.08.2021
2019
30.09.2020
2018
26.09.2019
Forslag til udbytte57.200300.000110.600108.000
Egenkapital409.864634.350429.123453.832
Hensatte forpligtelser0000
Langfristet gæld til banker0000
Anden langfristet gæld0000
Leverandører af varer og tjenesteydelser10.00010.0003.2503.250
Kortfristede forpligtelser148.185141.422144.771149.809
Gældsforpligtelser148.185141.422144.771149.809
Forpligtelser148.185141.422144.771149.809
Passiver558.049775.772573.894603.641
Passiver
23.09.2022
Nøgletal
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
24.08.2021
2019
30.09.2020
2018
26.09.2019
Afkastningsgrad -2,1 %-1,0 %-1,0 %-1,1 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 18,4 %49,8 %19,4 %89,0 %
Payout-ratio 75,7 %95,0 %132,8 %26,7 %
Gældsdæknings-nøgletal -78,1 %-84,3 %-685,2 %Na.
Soliditestgrad 73,4 %81,8 %74,8 %75,2 %
Likviditetsgrad 261,0 %277,2 %276,7 %79,2 %
Resultat
23.09.2022
Gæld
23.09.2022
Årsrapport
23.09.2022
Nyeste:01.07.2021- 30.06.2022(offentliggjort: 23.09.2022)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for Rule Number 6 ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed. Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:1. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Ingen pantsætninger eller sikkerhedsstillelser.
Beretning
23.09.2022
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2022-09-12
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2021 - 30. juni 2022 for Rule Number 6 ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets formål er at eje kapitalandele samt anden investering.