Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

148'

Primær drift

148'

Årets resultat

112'

Aktiver

325'

Kortfristede aktiver

325'

Egenkapital

293'

Afkastningsgrad

46 %

Soliditetsgrad

90 %

Likviditetsgrad

+500%

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
02.05.2022
2020
15.03.2021
2019
18.03.2020
2017
07.06.2019
Nettoomsætning
Bruttoresultat148.051240.294143.499158.17532.982
Resultat af primær drift148.051240.294000
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00000
Finansielle indtægter000280188
Finansieringsomkostninger-2.342-1.9512.672-2120
Andre finansielle omkostninger00000
Resultat før skat145.709238.343140.827158.24333.170
Resultat111.510182.523108.026122.83825.467
Forslag til udbytte-25.000-50.000-90.00000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
02.05.2022
2020
15.03.2021
2019
18.03.2020
2017
07.06.2019
Kortfristede varebeholdninger00000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 05.0005.00000
Likvider324.679282.236214.680130.71088.170
Kortfristede aktiver324.679287.236219.680130.71088.170
Immaterielle aktiver og goodwill00000
Finansielle anlægsaktiver00000
Materielle aktiver00000
Langfristede aktiver00000
Aktiver324.679287.236219.680130.71088.170
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
02.05.2022
2020
15.03.2021
2019
18.03.2020
2017
07.06.2019
Forslag til udbytte25.00050.00090.00000
Egenkapital293.364236.854144.33190.30575.467
Hensatte forpligtelser00000
Langfristet gæld til banker00000
Anden langfristet gæld0000
Leverandører af varer og tjenesteydelser5.0005.87242.4855.0005.000
Kortfristede forpligtelser31.31650.38275.34940.40512.703
Gældsforpligtelser31.31650.38275.34940.40512.703
Forpligtelser31.31650.38275.34940.40512.703
Passiver324.679287.236219.680130.71088.170
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
02.05.2022
2020
15.03.2021
2019
18.03.2020
2017
07.06.2019
Afkastningsgrad 45,6 %83,7 %Na.Na.Na.
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 38,0 %77,1 %74,8 %136,0 %33,7 %
Payout-ratio 22,4 %27,4 %83,3 %Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal 6.321,6 %12.316,5 %Na.Na.Na.
Soliditestgrad 90,4 %82,5 %65,7 %69,1 %85,6 %
Likviditetsgrad 1.036,8 %570,1 %291,5 %323,5 %694,1 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for Forsikringsagenturet af 10. 11. 17 ApS for 2022 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:3. Sikkerhedsstillelser og pantsætninger Der er ingen sikkerhedsstillelser eller pantsætninger pr. statusdagen.
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-02-16
Ledelsespåtegning: Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 2022 - 31. december 2022 for Forsikringsagenturet af 10. 11. 17 ApS. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2022 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2022 - 31. december 2022. Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet anses som opfyldt. Der træffes på generalforsamlingen beslutning om, at årsregnskabet for det kommende regnskabsår og fremover ikke skal revideres. Direktionen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Espergærde, den 16. februar 2023 Direktion Mogens Nelleman Skov Direktør
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 2022 - 31. december 2022 for Forsikringsagenturet af 10. 11. 17 ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets væsentligste aktiviteter består i at formidle salg af forsikringer på agenturbasis.