Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

0

Primær drift

0

Årets resultat

0

Aktiver

40.000

Kortfristede aktiver

40.000

Egenkapital

40.000

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

100 %

Likviditetsgrad

0 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
09.07.2022
2020
12.07.2021
2019
10.09.2020
2018
23.05.2019
Nettoomsætning00000
Bruttoresultat00000
Resultat af primær drift00000
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00000
Finansielle indtægter00000
Finansieringsomkostninger00000
Andre finansielle omkostninger00000
Resultat før skat00000
Resultat00000
Forslag til udbytte00000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
09.07.2022
2020
12.07.2021
2019
10.09.2020
2018
23.05.2019
Kortfristede varebeholdninger00000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 00000
Likvider40.00040.000000
Kortfristede aktiver40.00040.000000
Immaterielle aktiver og goodwill00000
Finansielle anlægsaktiver00000
Materielle aktiver00000
Langfristede aktiver00000
Aktiver40.00040.000000
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
09.07.2022
2020
12.07.2021
2019
10.09.2020
2018
23.05.2019
Forslag til udbytte00000
Egenkapital40.00040.000000
Hensatte forpligtelser00000
Langfristet gæld til banker00000
Anden langfristet gæld0000
Leverandører af varer og tjenesteydelser00000
Kortfristede forpligtelser00000
Gældsforpligtelser00000
Forpligtelser00000
Passiver40.00040.000000
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
09.07.2022
2020
12.07.2021
2019
10.09.2020
2018
23.05.2019
Afkastningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning Na.Na.Na.Na.Na.
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.Na.Na.
Soliditestgrad 100,0 %100,0 %Na.Na.Na.
Likviditetsgrad Na.Na.Na.Na.Na.
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-26
Ledelsespåtegning:Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 01. januar 2022 - 31. december 2022 for Bianco Lunos Bogtrykkeri ApS. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er ledelsens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.