Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

-49.095

Primær drift

-49.095

Årets resultat

8.588'

Aktiver

19.304'

Kortfristede aktiver

11.426'

Egenkapital

18.909'

Afkastningsgrad

-0 %

Soliditetsgrad

98 %

Likviditetsgrad

+500%

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
01.06.2022
2020
07.06.2021
2019
25.05.2020
2018
22.05.2019
Nettoomsætning
Bruttoresultat-49.095-24.528-38.042-13.750-16.670
Resultat af primær drift-49.095-24.528-38.042-13.750-16.670
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00000
Finansielle indtægter694.2432.318.556881.64100
Finansieringsomkostninger-660.903-4.975-8.513-11.343-4.500
Andre finansielle omkostninger00000
Resultat før skat8.617.6459.080.6714.804.386-25.093-21.170
Resultat8.588.1068.729.7614.637.691-25.093-21.170
Forslag til udbytte-10.000.000-6.000.000000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
01.06.2022
2020
07.06.2021
2019
25.05.2020
2018
22.05.2019
Kortfristede varebeholdninger00000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 59.8170000
Likvider4.426.6891.117.542679.829192.250366.850
Kortfristede aktiver11.426.2779.829.9504.308.330192.250366.850
Immaterielle aktiver og goodwill00000
Finansielle anlægsaktiver7.877.7086.841.0355.966.1593.188.0503.030.000
Materielle aktiver00000
Langfristede aktiver7.877.7086.841.0355.966.1593.188.0503.030.000
Aktiver19.303.98516.670.98510.274.4893.380.3003.396.850
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
01.06.2022
2020
07.06.2021
2019
25.05.2020
2018
22.05.2019
Forslag til udbytte10.000.0006.000.000000
Egenkapital18.909.29516.321.1897.591.4282.953.7372.978.830
Hensatte forpligtelser00000
Langfristet gæld til banker00000
Anden langfristet gæld00000
Leverandører af varer og tjenesteydelser24.68814.68714.68811.0008.500
Kortfristede forpligtelser394.690349.7962.683.061426.563418.020
Gældsforpligtelser394.690349.7962.683.061426.563418.020
Forpligtelser394.690349.7962.683.061426.563418.020
Passiver19.303.98516.670.98510.274.4893.380.3003.396.850
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
01.06.2022
2020
07.06.2021
2019
25.05.2020
2018
22.05.2019
Afkastningsgrad -0,3 %-0,1 %-0,4 %-0,4 %-0,5 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 45,4 %53,5 %61,1 %-0,8 %-0,7 %
Payout-ratio 116,4 %68,7 %Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal -7,4 %-493,0 %-446,9 %-121,2 %-370,4 %
Soliditestgrad 98,0 %97,9 %73,9 %87,4 %87,7 %
Likviditetsgrad 2.895,0 %2.810,2 %160,6 %45,1 %87,8 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for PT Investment ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed. Herudover har virksomheden valgt at følge enkelte regler for klasse C-virksomheder. Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-26
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022 for PT Investment ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Hovedaktiviteten i selskabet er at besidde kapitalandele i noterede og unoterede selskaber samt al anden forbindelse hermed beslægtet virksomhed.