Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

348'

Primær drift

-33.286

Årets resultat

-33.286

Aktiver

24.064

Kortfristede aktiver

24.064

Egenkapital

-24.758

Afkastningsgrad

-138 %

Soliditetsgrad

-103 %

Likviditetsgrad

49 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
10.05.2022
2020
28.05.2021
2019
02.07.2020
2017
13.05.2019
Nettoomsætning
Bruttoresultat348.475455.411411.899619.776331.155
Resultat af primær drift-33.28626.706-80.01912.71519.830
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00000
Finansielle indtægter00000
Finansieringsomkostninger0-2.104-1.119-44-397
Andre finansielle omkostninger00000
Resultat før skat-33.28624.602-81.13812.67119.433
Resultat-33.28624.602-81.1389.89915.165
Forslag til udbytte00000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
10.05.2022
2020
28.05.2021
2019
02.07.2020
2017
13.05.2019
Kortfristede varebeholdninger00000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 0018.9707.6232.906
Likvider24.06458.89440.34346.23946.863
Kortfristede aktiver24.06458.89459.31353.86249.769
Immaterielle aktiver og goodwill00000
Finansielle anlægsaktiver00000
Materielle aktiver00000
Langfristede aktiver00000
Aktiver24.06458.89459.31353.86249.769
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
10.05.2022
2020
28.05.2021
2019
02.07.2020
2017
13.05.2019
Forslag til udbytte00000
Egenkapital-24.7588.528-56.07225.06615.167
Hensatte forpligtelser00000
Langfristet gæld til banker00000
Anden langfristet gæld0000
Leverandører af varer og tjenesteydelser00000
Kortfristede forpligtelser48.82250.366115.38528.79634.602
Gældsforpligtelser48.82250.366115.38528.79634.602
Forpligtelser48.82250.366115.38528.79634.602
Passiver24.06458.89459.31353.86249.769
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
10.05.2022
2020
28.05.2021
2019
02.07.2020
2017
13.05.2019
Afkastningsgrad -138,3 %45,3 %-134,9 %23,6 %39,8 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 134,4 %288,5 %144,7 %39,5 %100,0 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.1.269,3 %-7.150,9 %28.897,7 %4.995,0 %
Soliditestgrad -102,9 %14,5 %-94,5 %46,5 %30,5 %
Likviditetsgrad 49,3 %116,9 %51,4 %187,0 %143,8 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for Caleta ApS for 2022 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:5. Sikkerhedsstillelser og pantsætninger Der er ingen sikkerhedsstillelser eller pantsætninger pr. statusdagen.
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-04-26
Ledelsespåtegning: Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01-01-2022 - 31-12-2022 for Caleta ApS. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31-12-2022 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01-01-2022 - 31-12-2022. Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet anses som opfyldt. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. København, den 26-04-2023 Direktion Veronica Lorena Studsgård Direktør
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01-01-2022 - 31-12-2022 for Caleta ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets væsentligste aktiviteter består i at udøve virksomhed med handel og service, samt akviteter i tilknytning hertil.