Copied

2022, DKK
25.01.2023
Bruttoresultat

-186'

Primær drift

-186'

Årets resultat

3.735'

Aktiver

22.687'

Kortfristede aktiver

10.783'

Egenkapital

22.370'

Afkastningsgrad

-1 %

Soliditetsgrad

99 %

Likviditetsgrad

+500%

Resultat
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
24.01.2022
2020
05.02.2021
2019
06.02.2020
2017
25.02.2019
Nettoomsætning
Bruttoresultat-186.156104.1221.771.963-3.100.020-655.060
Resultat af primær drift-186.156-1.345.7532.725.3320-655.060
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00000
Finansielle indtægter2.628.006153.44248.82326.2160
Finansieringsomkostninger00000
Andre finansielle omkostninger-979.252-998.966-1.108.913-548.0790
Resultat før skat3.798.9723.242.885001.376.803
Resultat3.734.5433.551.5852.320.41511.336.3761.376.803
Forslag til udbytte00000
Aktiver
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
24.01.2022
2020
05.02.2021
2019
06.02.2020
2017
25.02.2019
Kortfristede varebeholdninger001.500.0002.060.0003.200.000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 8.837.1367.292.8885.397.86512.740.78416.609.253
Likvider1.946.0278.341.7581.391.9841.529.57323.971
Kortfristede aktiver10.783.16315.634.6468.289.84916.330.35719.833.224
Immaterielle aktiver og goodwill00000
Finansielle anlægsaktiver11.903.3387.797.7851.464.4635.906.4962.257.700
Materielle aktiver0020.500.00000
Langfristede aktiver11.903.3387.797.78521.964.4635.906.4962.257.700
Aktiver22.686.50123.432.43130.254.31222.236.85322.090.924
Aktiver
25.01.2023
Passiver
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
24.01.2022
2020
05.02.2021
2019
06.02.2020
2017
25.02.2019
Forslag til udbytte00000
Egenkapital22.369.72218.635.17915.083.59412.763.1791.426.803
Hensatte forpligtelser00000
Langfristet gæld til banker00000
Anden langfristet gæld00000
Leverandører af varer og tjenesteydelser250.807320.985283.852460.5202.339.689
Kortfristede forpligtelser316.7794.797.25215.170.7189.473.67420.664.121
Gældsforpligtelser316.7794.797.25215.170.7189.473.67420.664.121
Forpligtelser316.7794.797.25215.170.7189.473.67420.664.121
Passiver22.686.50123.432.43130.254.31222.236.85322.090.924
Passiver
25.01.2023
Nøgletal
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
24.01.2022
2020
05.02.2021
2019
06.02.2020
2017
25.02.2019
Afkastningsgrad -0,8 %-5,7 %9,0 %Na.-3,0 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 16,7 %19,1 %15,4 %88,8 %96,5 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.Na.Na.
Soliditestgrad 98,6 %79,5 %49,9 %57,4 %6,5 %
Likviditetsgrad 3.404,0 %325,9 %54,6 %172,4 %96,0 %
Resultat
25.01.2023
Gæld
25.01.2023
Årsrapport
25.01.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 25.01.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte bestemmelser for regnskabsklasse C. Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:7 Pantsætninger og sikkerhedsstillelserSelskabet har stillet ubegrænset kaution for Projektselskabet Borup Bakke ApS´ engagement hos Skjern Bank A/S. Bankgæld udgør 2.452 t.kr. pr. 31.12.2022. Kreditmax udgør 2.500 t.kr. pr. 31.12.2022. Selskabet har stillet ubegrænset kaution for Rørstensgården Sorø ApS´ engagement hos Skjern Bank A/S. Bankgæld udgør 4.812 t.kr. pr. 31.12.2022. Kreditmax udgør 8.000 t.kr. pr. 31.12.2022 Selskabet har stillet ubegrænset kaution for Kregmeparken Frederiksværk ApS´engagement hos Skjern Bank A/S. Bankgæld udgør 8.263 t.kr. pr. 31.12.2022. Kreditmax udgør 11.000 t.kr. pr. 31.12.2022. Selskabet har for Projektselskabet Borup Bakke ApS´gæld til tredjemand stillet kaution begrænset til 3.000 t.kr.
Beretning
25.01.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-01-20
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01. 01. 2022 - 31. 12. 2022 for MB5 ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Virksomhedens væsentligste aktiviteterSelskabets hovedaktivitet består i at eje og drive underliggende projektselskaber med opførelse af investeringsejendomme.