Copied

2021, DKK
23.09.2022
Bruttoresultat

0

Primær drift

0

Årets resultat

-60.481

Aktiver

47.930

Kortfristede aktiver

47.930

Egenkapital

44.483

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

93 %

Likviditetsgrad

+500%

Resultat
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
08.09.2021
2019
16.09.2020
2018
13.12.2019
2017
09.11.2018
Nettoomsætning
Bruttoresultat00000
Resultat af primær drift000-239.840-11.250
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) -60.481-89.408-228.230-233.9020
Finansielle indtægter00000
Finansieringsomkostninger00000
Andre finansielle omkostninger00000
Resultat før skat-60.481-89.408-228.230-242.540-18.570
Resultat-60.481-89.408-228.230-242.540-15.860
Forslag til udbytte0000-52.900
Aktiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
08.09.2021
2019
16.09.2020
2018
13.12.2019
2017
09.11.2018
Kortfristede varebeholdninger00000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 46.946107.427425.065170.0652.710
Likvider9842.5373.613258.613536.513
Kortfristede aktiver47.930109.964428.678428.678539.223
Immaterielle aktiver og goodwill00000
Finansielle anlægsaktiver00-228.2300686.513
Materielle aktiver00000
Langfristede aktiver00-228.2300686.513
Aktiver47.930109.964200.448428.6781.225.736
Aktiver
23.09.2022
Passiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
08.09.2021
2019
16.09.2020
2018
13.12.2019
2017
09.11.2018
Forslag til udbytte000052.900
Egenkapital44.483104.964194.372422.602670.653
Hensatte forpligtelser00000
Langfristet gæld til banker00000
Anden langfristet gæld00000
Leverandører af varer og tjenesteydelser00000
Kortfristede forpligtelser3.4475.0006.0766.076555.083
Gældsforpligtelser3.4475.0006.0766.076555.083
Forpligtelser3.4475.0006.0766.076555.083
Passiver47.930109.964200.448428.6781.225.736
Passiver
23.09.2022
Nøgletal
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
08.09.2021
2019
16.09.2020
2018
13.12.2019
2017
09.11.2018
Afkastningsgrad Na.Na.Na.-55,9 %-0,9 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning -136,0 %-85,2 %-117,4 %-57,4 %-2,4 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.-333,5 %
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.Na.Na.
Soliditestgrad 92,8 %95,5 %97,0 %98,6 %54,7 %
Likviditetsgrad 1.390,5 %2.199,3 %7.055,3 %7.055,3 %97,1 %
Resultat
23.09.2022
Gæld
23.09.2022
Årsrapport
23.09.2022
Nyeste:01.07.2021- 30.06.2022(offentliggjort: 23.09.2022)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:Ingen 
Beretning
23.09.2022
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2022-09-16
Ledelsespåtegning:Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 1. juli 2021 - 30. juni 2022 for Heckler Holding ApS. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2022 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2021 - 30. juni 2022. Regnskabet er ikke revideret og jeg indstiller at regnskabet for det kommende år ikke skal revideres. Cand. Merc. Aud. , Tony Jul Haugsted-Jakobsen, Aktiv Rådgivning, skriver følgende: "Til den daglige ledelse i Heckler Holding ApS Jeg har opstillet årsregnskabet for Heckler Holding ApS for regnskabsåret 1. juli 2021 - 30. juni 2022 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger som ledelsen har tilvejebragt. Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Jeg har anvendt min faglige ekspertise til at assistere ledelsen med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger som er anvendt ved opstillingen af årsregnskabet er ledelsens ansvar. Opgaven med opstilling af finansielle oplysninger er ikke en erklæringsopgave med sikkerhed. Jeg er ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger som ledelsen har givet mig til brug for at opstille årsregnskabet. " Ledelsesberetningen indeholder efter min opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold som beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.