Copied

2021, DKK
23.09.2022
Bruttoresultat

772'

Primær drift

772'

Årets resultat

565'

Aktiver

336'

Kortfristede aktiver

31.058

Egenkapital

284'

Afkastningsgrad

230 %

Soliditetsgrad

85 %

Likviditetsgrad

61 %

Resultat
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
19.08.2021
2019
20.08.2020
2018
04.07.2019
2017
22.06.2018
Nettoomsætning
Bruttoresultat772.20983.09850.4081.858-16.170
Resultat af primær drift772.20955.88323.193-4.100-16.170
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00000
Finansielle indtægter00090
Finansieringsomkostninger-53.374-21.036-22.206-52.1340
Andre finansielle omkostninger00000
Resultat før skat718.83534.847100.987-56.225-16.170
Resultat564.84127.151100.625-47.051-15.070
Forslag til udbytte00000
Aktiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
19.08.2021
2019
20.08.2020
2018
04.07.2019
2017
22.06.2018
Kortfristede varebeholdninger00000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 26.93815.2929.91629.1741.100
Likvider4.12016.047000
Kortfristede aktiver31.05831.3399.91629.1741.100
Immaterielle aktiver og goodwill00000
Finansielle anlægsaktiver304.560304.560304.560304.560304.560
Materielle aktiver01.300.3681.327.5831.354.7980
Langfristede aktiver304.5601.604.9281.632.1431.659.358304.560
Aktiver335.6181.636.2671.642.0591.688.532305.660
Aktiver
23.09.2022
Passiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
19.08.2021
2019
20.08.2020
2018
04.07.2019
2017
22.06.2018
Forslag til udbytte00000
Egenkapital284.44177.152343.064242.439289.490
Hensatte forpligtelser00000
Langfristet gæld til banker0910.143934.214957.6980
Anden langfristet gæld00000
Leverandører af varer og tjenesteydelser5.0005.0005.0005.0005.000
Kortfristede forpligtelser51.177615.772331.581464.69516.170
Gældsforpligtelser51.1771.559.1151.298.9951.446.09316.170
Forpligtelser51.1771.559.1151.298.9951.446.09316.170
Passiver335.6181.636.2671.642.0591.688.532305.660
Passiver
23.09.2022
Nøgletal
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
19.08.2021
2019
20.08.2020
2018
04.07.2019
2017
22.06.2018
Afkastningsgrad 230,1 %3,4 %1,4 %-0,2 %-5,3 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 198,6 %35,2 %29,3 %-19,4 %-5,2 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal 1.446,8 %265,7 %104,4 %-7,9 %Na.
Soliditestgrad 84,8 %4,7 %20,9 %14,4 %94,7 %
Likviditetsgrad 60,7 %5,1 %3,0 %6,3 %6,8 %
Resultat
23.09.2022
Gæld
23.09.2022
Årsrapport
23.09.2022
Nyeste:01.04.2021- 31.03.2022(offentliggjort: 23.09.2022)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for GLR Holding ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed. Herudover har virksomheden valgt at følge enkelte regler for klasse C-virksomheder. Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.
Beretning
23.09.2022
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2022-09-13
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2021/22 for GLR Holding ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets aktivitet har i lighed med tidligere år bestået af at eje anparter i ikke børsnoterede selskaber og herved beslægtet virksomhed.