Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

0

Primær drift

0

Årets resultat

0

Aktiver

0

Kortfristede aktiver
Na.
Egenkapital

0

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

0 %

Likviditetsgrad

0 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
02.04.2022
2020
27.06.2021
2019
29.04.2020
2017
06.06.2019
Nettoomsætning0010.200132.50012.445
Bruttoresultat00-5.000-10.50012.445
Resultat af primær drift00-5.000-10.50012.445
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00000
Finansielle indtægter00000
Finansieringsomkostninger00000
Andre finansielle omkostninger00000
Resultat før skat00-5.000-10.500-3.628
Resultat00-5.000-10.500-3.628
Forslag til udbytte00000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
02.04.2022
2020
27.06.2021
2019
29.04.2020
2017
06.06.2019
Kortfristede varebeholdninger00000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 00052.87448.000
Likvider000056.133
Kortfristede aktiver00052.874104.133
Immaterielle aktiver og goodwill00000
Finansielle anlægsaktiver00083.92783.927
Materielle aktiver00025.19925.199
Langfristede aktiver000109.126109.126
Aktiver000162.000213.259
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
02.04.2022
2020
27.06.2021
2019
29.04.2020
2017
06.06.2019
Forslag til udbytte00000
Egenkapital00039.50046.372
Hensatte forpligtelser00000
Langfristet gæld til banker00000
Anden langfristet gæld0000
Leverandører af varer og tjenesteydelser00009.000
Kortfristede forpligtelser000122.500166.887
Gældsforpligtelser000122.500166.887
Forpligtelser000122.500166.887
Passiver000162.000213.259
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
02.04.2022
2020
27.06.2021
2019
29.04.2020
2017
06.06.2019
Afkastningsgrad Na.Na.Na.-6,5 %5,8 %
Dækningsgrad Na.Na.-49,0 %-7,9 %100,0 %
Resultatgrad Na.Na.-49,0 %-7,9 %-29,2 %
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning Na.Na.Na.-26,6 %-7,8 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.Na.Na.
Soliditestgrad Na.Na.Na.24,4 %21,7 %
Likviditetsgrad Na.Na.Na.43,2 %62,4 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Beretning
26.05.2023
Ledelsespåtegning:Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 01. januar 2022 - 31. december 2022 for THTH Mikkelsen Holding 2005 ApS. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er ledelsens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.