Copied

2021, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

-19.747

Primær drift

-19.747

Årets resultat

-145'

Aktiver

3.000'

Kortfristede aktiver

8

Egenkapital

122'

Afkastningsgrad

-1 %

Soliditetsgrad

4 %

Likviditetsgrad

0 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2021
26.05.2023
2020
14.02.2022
2019
15.03.2021
2018
09.03.2020
2017
28.02.2019
Nettoomsætning00
Bruttoresultat-19.747-12.700000
Resultat af primær drift-19.747-12.700000
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0400.000000
Finansielle indtægter00000
Finansieringsomkostninger-152.619-92.303000
Andre finansielle omkostninger00000
Resultat før skat-168.986294.997000
Resultat-145.482294.997000
Forslag til udbytte00000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2021
26.05.2023
2020
14.02.2022
2019
15.03.2021
2018
09.03.2020
2017
28.02.2019
Kortfristede varebeholdninger00000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 02.500000
Likvider88888
Kortfristede aktiver82.508888
Immaterielle aktiver og goodwill00000
Finansielle anlægsaktiver3.000.0003.000.0003.000.0003.000.0003.000.000
Materielle aktiver00000
Langfristede aktiver3.000.0003.000.0003.000.0003.000.0003.000.000
Aktiver3.000.0083.002.5083.000.0083.000.0083.000.008
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2021
26.05.2023
2020
14.02.2022
2019
15.03.2021
2018
09.03.2020
2017
28.02.2019
Forslag til udbytte00000
Egenkapital122.023267.505888
Hensatte forpligtelser00000
Langfristet gæld til banker00000
Anden langfristet gæld0000
Leverandører af varer og tjenesteydelser12.7000000
Kortfristede forpligtelser2.877.9852.735.0033.000.0003.000.0003.000.000
Gældsforpligtelser2.877.9852.735.0033.000.0003.000.0003.000.000
Forpligtelser2.877.9852.735.0033.000.0003.000.0003.000.000
Passiver3.000.0083.002.5083.000.0083.000.0083.000.008
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2021
26.05.2023
2020
14.02.2022
2019
15.03.2021
2018
09.03.2020
2017
28.02.2019
Afkastningsgrad -0,7 %-0,4 %Na.Na.Na.
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning -119,2 %110,3 %Na.Na.Na.
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal -12,9 %-13,8 %Na.Na.Na.
Soliditestgrad 4,1 %8,9 %0,0 %0,0 %0,0 %
Likviditetsgrad 0,0 %0,1 %0,0 %0,0 %0,0 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.10.2021- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:4. Sikkerhedsstillelser og pantsætninger Der er ingen sikkerhedsstillelser eller pantsætninger pr. statusdagen.
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-23
Ledelsespåtegning: Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01-10-2021 - 31-12-2022 for ENOMILO ApS. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31-12-2022 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01-10-2021 - 31-12-2022. Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Dragør, den 23-05-2023 Direktion Flemming John Enoch Direktør
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01-10-2021 - 31-12-2022 for ENOMILO ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets væsentligste aktiviteter består i at udøve virksomhed indenfor investering i andre selskaber med beslægtede områder.