Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

-7.000

Primær drift
Na.
Årets resultat

-7.018

Aktiver

0

Kortfristede aktiver

0

Egenkapital

-458'

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

0 %

Likviditetsgrad

0 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
23.05.2022
2020
31.05.2021
2019
22.06.2020
2017
20.06.2019
Nettoomsætning
Bruttoresultat-7.000-5.591-30.590-8.979-347.175
Resultat af primær drift0000-347.175
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00000
Finansielle indtægter00000
Finansieringsomkostninger-180000
Andre finansielle omkostninger0-1.754-17.025-17.027-24.283
Resultat før skat0000-371.458
Resultat-7.018-7.345-47.615-26.006-371.458
Forslag til udbytte00000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
23.05.2022
2020
31.05.2021
2019
22.06.2020
2017
20.06.2019
Kortfristede varebeholdninger00000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 0013.34000
Likvider09403175.418119.640
Kortfristede aktiver094013.37175.418119.640
Immaterielle aktiver og goodwill00000
Finansielle anlægsaktiver00000
Materielle aktiver00000
Langfristede aktiver00000
Aktiver094013.37175.418119.640
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
23.05.2022
2020
31.05.2021
2019
22.06.2020
2017
20.06.2019
Forslag til udbytte00000
Egenkapital-458.441-451.424-444.079-396.464-370.458
Hensatte forpligtelser00000
Langfristet gæld til banker000439.732458.784
Anden langfristet gæld447.5760000
Leverandører af varer og tjenesteydelser0008.0008.000
Kortfristede forpligtelser10.8654.788457.45032.15031.314
Gældsforpligtelser458.441452.364457.450471.882490.098
Forpligtelser458.441452.364457.450471.882490.098
Passiver094013.37175.418119.640
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
23.05.2022
2020
31.05.2021
2019
22.06.2020
2017
20.06.2019
Afkastningsgrad Na.Na.Na.Na.-290,2 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 1,5 %1,6 %10,7 %6,6 %100,3 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.Na.Na.
Soliditestgrad Na.-48.023,8 %-3.321,2 %-525,7 %-309,6 %
Likviditetsgrad Na.19,6 %2,9 %234,6 %382,1 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for Nørrekær Enge Vind K/S for 2022 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af regler efter regnskabsklasse C. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Årsrapporten for 2022 er aflagt i kr.
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:Selskabet har ingen pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Beretning
26.05.2023
Beskrivelse af usikkerhed ved indregning eller måling:Usikkerhed ved indregning og måling Kommanditselskabets fortsatte drift er væsentligt afhængig af mulighederne for etablering af vindmøller i Nørrekær Enge, hvilket der i forbindelse årsrapportens afslutning, endnu ikke er en endelig afklaring omkring. Der henvises til beskrivelsen i note 1 vedrørende going concern.
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022 for Nørrekær Enge Vind K/S.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets formål er at udvikle et vindmølleprojekt i Nørrekær Enge, herunder ved i muligt omfang selv at projektere og opstille vindmøller, der i henhold til lovgivningen skal tilfalde lokale borgere. Herudover er det selskabets formål at opstille møller til lokal udvikling, ud over de møller, som i henhold til lovgivningen tilfalder nabørne, med henblik på at ejerskab til møllerne placeres i en lokal udviklingsfond, hvor afkastet fra de opstillede møller skal tilegnes lokal udvikling.