Copied

2022, DKK
19.03.2023
Bruttoresultat

-3.131

Primær drift

-3.131

Årets resultat

-82.083

Aktiver

2.076'

Kortfristede aktiver

25.346

Egenkapital

-182'

Afkastningsgrad

-0 %

Soliditetsgrad

-9 %

Likviditetsgrad

1 %

Resultat
19.03.2023
Årsrapport
2022
19.03.2023
2021
18.05.2022
2020
31.01.2021
2019
19.01.2020
2017
20.01.2019
Nettoomsætning
Bruttoresultat-3.131-2.875-4.500-2.500-8.875
Resultat af primær drift-3.131-2.875-4.500-2.500-8.875
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00000
Finansielle indtægter00000
Finansieringsomkostninger-78.952-36.665-33.981-32.129-28.885
Andre finansielle omkostninger00000
Resultat før skat-82.083-39.540-38.481-34.629-37.760
Resultat-82.083-39.540-38.481-34.629-37.760
Forslag til udbytte00000
Aktiver
19.03.2023
Årsrapport
2022
19.03.2023
2021
18.05.2022
2020
31.01.2021
2019
19.01.2020
2017
20.01.2019
Kortfristede varebeholdninger00000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 00000
Likvider25.34628.2666.91341.4134.413
Kortfristede aktiver25.34628.2666.91341.4134.413
Immaterielle aktiver og goodwill00000
Finansielle anlægsaktiver2.050.9571.693.372790.712790.712780.212
Materielle aktiver00000
Langfristede aktiver2.050.9571.693.372790.712790.712780.212
Aktiver2.076.3031.721.638797.625832.125784.625
Aktiver
19.03.2023
Passiver
19.03.2023
Årsrapport
2022
19.03.2023
2021
18.05.2022
2020
31.01.2021
2019
19.01.2020
2017
20.01.2019
Forslag til udbytte00000
Egenkapital-182.492-100.409-60.870-22.38912.240
Hensatte forpligtelser00000
Langfristet gæld til banker00000
Anden langfristet gæld0000
Leverandører af varer og tjenesteydelser2.5002.5002.5002.5002.500
Kortfristede forpligtelser2.258.7951.822.047858.495854.514772.385
Gældsforpligtelser2.258.7951.822.047858.495854.514772.385
Forpligtelser2.258.7951.822.047858.495854.514772.385
Passiver2.076.3031.721.638797.625832.125784.625
Passiver
19.03.2023
Nøgletal
19.03.2023
Årsrapport
2022
19.03.2023
2021
18.05.2022
2020
31.01.2021
2019
19.01.2020
2017
20.01.2019
Afkastningsgrad -0,2 %-0,2 %-0,6 %-0,3 %-1,1 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 45,0 %39,4 %63,2 %154,7 %-308,5 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal -4,0 %-7,8 %-13,2 %-7,8 %-30,7 %
Soliditestgrad -8,8 %-5,8 %-7,6 %-2,7 %1,6 %
Likviditetsgrad 1,1 %1,6 %0,8 %4,8 %0,6 %
Resultat
19.03.2023
Gæld
19.03.2023
Årsrapport
19.03.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 19.03.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for DS HoldCo ApS for 2022 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser: 2. Sikkerhedsstillelser og pantsætninger Der er ingen sikkerhedsstillelser eller pantsætninger pr. statusdagen.
Beretning
19.03.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-03-18
Ledelsespåtegning: Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 2022 - 31. december 2022 for DS HoldCo ApS. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2022 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2022 - 31. december 2022. Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet anses som opfyldt. Revisorbistand Ledelsen oplyser, at følgende regnskabsvirksomhed har ydet assistance ved udarbejdelse af årsrapporten: Intertax ApS | Stadion Alle 11 | 8600 Silkeborg | CVR 35809422 | www. intertax. dk | info@intertax. dk Medlem af FDR - Foreningen Danske Revisorer Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. København, den 18. marts 2023 Direktion Daniel Bertelsen Smits Direktør
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 2022 - 31. december 2022 for DS HoldCo ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets væsentligste aktiviteter består i at eje kapitalandele i andre selskaber og anden dermed beslægtet virksomhed.