Copied

2022, DKK
25.01.2023
Bruttoresultat

-8.562

Primær drift

-8.562

Årets resultat

-5.790

Aktiver

91.552

Kortfristede aktiver

91.552

Egenkapital

46.504

Afkastningsgrad

-9 %

Soliditetsgrad

51 %

Likviditetsgrad

203 %

Resultat
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
28.03.2022
2020
30.06.2021
2019
28.08.2020
2017
31.07.2019
Nettoomsætning
Bruttoresultat-8.562-5.000-900-2.27515.292
Resultat af primær drift-8.562-5.000-16.279-215.358-10.308
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00000
Finansielle indtægter04.28100169.998
Finansieringsomkostninger-2720-11.235-2.7710
Andre finansielle omkostninger00000
Resultat før skat-8.834-719-27.514-218.129159.690
Resultat-5.790-719-27.514-218.129158.656
Forslag til udbytte00000
Aktiver
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
28.03.2022
2020
30.06.2021
2019
28.08.2020
2017
31.07.2019
Kortfristede varebeholdninger00000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 33.9520000
Likvider57.60057.87317.87353.58348.075
Kortfristede aktiver91.55257.87317.87353.58348.075
Immaterielle aktiver og goodwill00000
Finansielle anlægsaktiver0000200.000
Materielle aktiver00000
Langfristede aktiver0000200.000
Aktiver91.55257.87317.87353.583248.075
Aktiver
25.01.2023
Passiver
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
28.03.2022
2020
30.06.2021
2019
28.08.2020
2017
31.07.2019
Forslag til udbytte00000
Egenkapital46.504-47.706-86.487-58.973159.156
Hensatte forpligtelser00000
Langfristet gæld til banker00000
Anden langfristet gæld00000
Leverandører af varer og tjenesteydelser000010.000
Kortfristede forpligtelser45.048105.579104.360112.55688.919
Gældsforpligtelser45.048105.579104.360112.55688.919
Forpligtelser45.048105.579104.360112.55688.919
Passiver91.55257.87317.87353.583248.075
Passiver
25.01.2023
Nøgletal
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
28.03.2022
2020
30.06.2021
2019
28.08.2020
2017
31.07.2019
Afkastningsgrad -9,4 %-8,6 %-91,1 %-401,9 %-4,2 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning -12,5 %1,5 %31,8 %369,9 %99,7 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal -3.147,8 %Na.-144,9 %-7.771,9 %Na.
Soliditestgrad 50,8 %-82,4 %-483,9 %-110,1 %64,2 %
Likviditetsgrad 203,2 %54,8 %17,1 %47,6 %54,1 %
Resultat
25.01.2023
Gæld
25.01.2023
Årsrapport
25.01.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 25.01.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for Becker Holding ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed. Herudover har virksomheden valgt at følge enkelte regler for klasse C-virksomheder. Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.
Beretning
25.01.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-01-23
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022 for Becker Holding ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets formål er at drive holding-virksomhed, samt andre aktiviteter efter direktionens skøn.