Copied
 
 
2023, DKK
11.07.2024
Bruttoresultat

-76.307

Primær drift

-239'

Årets resultat

470'

Aktiver

799'

Kortfristede aktiver

700'

Egenkapital

-2.063'

Afkastningsgrad

-30 %

Soliditetsgrad

-258 %

Likviditetsgrad

25 %

Resultat
11.07.2024
Årsrapport
2023
11.07.2024
2022
07.07.2023
2021
08.07.2022
2020
15.07.2021
2019
17.08.2020
2018
06.06.2019
2017
01.06.2018
Nettoomsætning
Bruttoresultat-76.307-68.16132.080-205.3111.335.132409.560-67.646
Resultat af primær drift-239.089-241.517-423.473-740.084-40.011-249.639-67.646
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0000000
Finansielle indtægter765.6121.294.121239.750002971.291
Finansieringsomkostninger0000-18.760-18.839-1.135
Andre finansielle omkostninger-41.299-360.125-1.395.055-70.984000
Resultat før skat420.791692.479-1.578.778-802.321-165.265-268.181-67.490
Resultat469.811760.782-1.349.937-802.321-165.265-268.181-67.490
Forslag til udbytte0000000
Aktiver
11.07.2024
Årsrapport
2023
11.07.2024
2022
07.07.2023
2021
08.07.2022
2020
15.07.2021
2019
17.08.2020
2018
06.06.2019
2017
01.06.2018
Kortfristede varebeholdninger0000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 672.711906.535813.2422.168.6302.291.545849.01248.621
Likvider27.56716.24300000
Kortfristede aktiver700.278922.778813.2422.168.630000
Immaterielle aktiver og goodwill0000000
Finansielle anlægsaktiver0000000
Materielle aktiver98.334254.187372.094781.9161.026.291813.7990
Langfristede aktiver98.334254.187372.094781.9161.026.291813.7990
Aktiver798.6121.176.9651.185.3362.950.5463.317.8361.662.81148.621
Aktiver
11.07.2024
Passiver
11.07.2024
Årsrapport
2023
11.07.2024
2022
07.07.2023
2021
08.07.2022
2020
15.07.2021
2019
17.08.2020
2018
06.06.2019
2017
01.06.2018
Forslag til udbytte0000000
Egenkapital-2.062.934-1.742.954-2.603.193-1.253.256-450.936-285.671-17.490
Hensatte forpligtelser0000000
Langfristet gæld til banker0000000
Anden langfristet gæld16.21617.60210.00091.868000
Leverandører af varer og tjenesteydelser22.66438.748374.939149.87122.214534.1915.000
Kortfristede forpligtelser2.845.3302.902.3173.778.5294.111.9343.435.8391.948.48266.111
Gældsforpligtelser2.861.5462.919.9193.788.5294.203.8023.768.7721.948.48266.111
Forpligtelser2.861.5462.919.9193.788.5294.203.8023.768.7721.948.48266.111
Passiver798.6121.176.9651.185.3362.950.5463.317.8361.662.81148.621
Passiver
11.07.2024
Nøgletal
11.07.2024
Årsrapport
2023
11.07.2024
2022
07.07.2023
2021
08.07.2022
2020
15.07.2021
2019
17.08.2020
2018
06.06.2019
2017
01.06.2018
Afkastningsgrad -29,9 %-20,5 %-35,7 %-25,1 %-1,2 %-15,0 %-139,1 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning -22,8 %-43,6 %51,9 %64,0 %36,6 %93,9 %385,9 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.Na.-213,3 %-1.325,1 %-5.960,0 %
Soliditestgrad -258,3 %-148,1 %-219,6 %-42,5 %-13,6 %-17,2 %-36,0 %
Likviditetsgrad 24,6 %31,8 %21,5 %52,7 %Na.Na.Na.
Resultat
11.07.2024
Gæld
11.07.2024
Årsrapport
11.07.2024
Nyeste:01.01.2023- 31.12.2023(offentliggjort: 11.07.2024)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsregnskabet for Cogitec ApS for 2023 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for selskaber i regnskabsklasse B med følgende tilvalg efter reglerne for klasse C-selskaber:Egenkapitalopgørelse. Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.
Beretning
11.07.2024
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2024-07-08
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. januar - 31. december 2023 for Cogitec ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteterSelskabets væsentligste aktiviteter har i lighed med tidligere år bestået af at drive produktions-, handels- og investeringsvirksomhed samt anden dermed i forbindelse stående virksomhed. .