Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

-1.200

Primær drift

-1.200

Årets resultat

20.998

Aktiver

114'

Kortfristede aktiver

114'

Egenkapital

110'

Afkastningsgrad

-1 %

Soliditetsgrad

97 %

Likviditetsgrad

+500%

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
20.05.2022
2020
28.05.2021
2019
28.05.2020
2017
24.05.2019
Nettoomsætning000
Bruttoresultat-1.200-2.500000
Resultat af primær drift-1.200-2.500000
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00000
Finansielle indtægter28.77024.44530.63050.0006.151
Finansieringsomkostninger-650-547-362-380
Andre finansielle omkostninger00000
Resultat før skat26.92021.39830.26849.9626.151
Resultat20.99816.69023.60938.9704.798
Forslag til udbytte00000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
20.05.2022
2020
28.05.2021
2019
28.05.2020
2017
24.05.2019
Kortfristede varebeholdninger00000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 00000
Likvider84.84767.05348.40610.1385.404
Kortfristede aktiver113.61791.49879.03660.13811.555
Immaterielle aktiver og goodwill00000
Finansielle anlægsaktiver00000
Materielle aktiver00000
Langfristede aktiver00000
Aktiver113.61791.49879.03660.13811.555
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
20.05.2022
2020
28.05.2021
2019
28.05.2020
2017
24.05.2019
Forslag til udbytte00000
Egenkapital110.06589.06872.37748.7689.798
Hensatte forpligtelser00000
Langfristet gæld til banker00000
Anden langfristet gæld0000
Leverandører af varer og tjenesteydelser00000
Kortfristede forpligtelser3.5522.4306.65911.3701.757
Gældsforpligtelser3.5522.4306.65911.3701.757
Forpligtelser3.5522.4306.65911.3701.757
Passiver113.61791.49879.03660.13811.555
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
20.05.2022
2020
28.05.2021
2019
28.05.2020
2017
24.05.2019
Afkastningsgrad -1,1 %-2,7 %Na.Na.Na.
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 19,1 %18,7 %32,6 %79,9 %49,0 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal -184,6 %-457,0 %Na.Na.Na.
Soliditestgrad 96,9 %97,3 %91,6 %81,1 %84,8 %
Likviditetsgrad 3.198,7 %3.765,3 %1.186,9 %528,9 %657,7 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-26
Ledelsespåtegning:Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 01. januar 2022 - 31. december 2022 for CC Komplementar ApS. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er ledelsens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.