Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

194'

Primær drift

144'

Årets resultat

68.996

Aktiver

2.480'

Kortfristede aktiver

130'

Egenkapital

517'

Afkastningsgrad

6 %

Soliditetsgrad

21 %

Likviditetsgrad

38 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
14.06.2022
2020
28.01.2021
2019
10.02.2020
2018
31.05.2019
2017
22.05.2018
Nettoomsætning
Bruttoresultat193.506176.131147.115140.99594.576102.638
Resultat af primær drift143.506126.13197.11579.99744.51448.642
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 000000
Finansielle indtægter000001.374
Finansieringsomkostninger-55.050-54.854-66.461-69.087-68.091-69.393
Andre finansielle omkostninger000000
Resultat før skat88.45671.27737.25516.817-20.339-18.322
Resultat68.99655.59429.05913.118-15.865-14.314
Forslag til udbytte000000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
14.06.2022
2020
28.01.2021
2019
10.02.2020
2018
31.05.2019
2017
22.05.2018
Kortfristede varebeholdninger000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 30171.657150.836148.39474.279
Likvider129.58394.65640.71950.71131.4120
Kortfristede aktiver129.58694.656212.376201.547179.80674.279
Immaterielle aktiver og goodwill000000
Finansielle anlægsaktiver000000
Materielle aktiver2.350.0002.400.0002.450.0002.500.0002.560.9982.600.000
Langfristede aktiver2.350.0002.400.0002.450.0002.500.0002.560.9982.600.000
Aktiver2.479.5862.494.6562.662.3762.701.5472.740.8042.674.279
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
14.06.2022
2020
28.01.2021
2019
10.02.2020
2018
31.05.2019
2017
22.05.2018
Forslag til udbytte000000
Egenkapital516.588447.592391.998362.939349.821365.686
Hensatte forpligtelser359.823357.478351.695343.499339.800344.274
Langfristet gæld til banker000000
Anden langfristet gæld000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser16.27515.50019.20016.50000
Kortfristede forpligtelser337.269322.301452.947432.385392.912211.921
Gældsforpligtelser1.603.1751.689.5861.918.6831.995.1092.051.1831.964.319
Forpligtelser1.603.1751.689.5861.918.6831.995.1092.051.1831.964.319
Passiver2.479.5862.494.6562.662.3762.701.5472.740.8042.674.279
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
14.06.2022
2020
28.01.2021
2019
10.02.2020
2018
31.05.2019
2017
22.05.2018
Afkastningsgrad 5,8 %5,1 %3,6 %3,0 %1,6 %1,8 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 13,4 %12,4 %7,4 %3,6 %-4,5 %-3,9 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal 260,7 %229,9 %146,1 %115,8 %65,4 %70,1 %
Soliditestgrad 20,8 %17,9 %14,7 %13,4 %12,8 %13,7 %
Likviditetsgrad 38,4 %29,4 %46,9 %46,6 %45,8 %35,1 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for Veigård Ejendomme ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed. Herudover har virksomheden valgt at følge enkelte regler for klasse C-virksomheder. Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:5. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Til sikkerhed for gæld til realkreditinstitut, 1.367 t.kr., er der givet pant i grunde og bygninger, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 31. december 2022 udgør 2.350 t.kr.
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-25
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2022 for Veigård Ejendomme ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets aktivitet har i lighed med tidligere år bestået af investering i og udlejning af fast ejendom samt andre hermed beslægtede aktiviteter.