Copied
 

2020, DKK
25.11.2021
Bruttoresultat

-105'

Primær drift

-134'

Årets resultat

-143'

Aktiver

37.892

Kortfristede aktiver

37.892

Egenkapital

-482'

Afkastningsgrad

-354 %

Soliditetsgrad

-1271 %

Likviditetsgrad

7 %

Resultat
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
12.01.2021
2018
09.01.2020
2017
04.12.2018
Nettoomsætning
Bruttoresultat-104.998-84.820-99.832-63.010
Resultat af primær drift-134.165-134.820-149.832-83.843
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0000
Finansielle indtægter0000
Finansieringsomkostninger-8.978-669-14.6140
Andre finansielle omkostninger000-4.556
Resultat før skat-143.143-135.489-164.4460
Resultat-143.143-135.489-183.081-69.865
Forslag til udbytte0000
Aktiver
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
12.01.2021
2018
09.01.2020
2017
04.12.2018
Kortfristede varebeholdninger15.00023.06610.0000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 0013.55018.635
Likvider22.89225.6397.52736.999
Kortfristede aktiver37.89248.70531.07755.634
Immaterielle aktiver og goodwill0000
Finansielle anlægsaktiver0000
Materielle aktiver029.16779.167129.167
Langfristede aktiver029.16779.167129.167
Aktiver37.89277.872110.244184.801
Aktiver
25.11.2021
Passiver
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
12.01.2021
2018
09.01.2020
2017
04.12.2018
Forslag til udbytte0000
Egenkapital-481.578-338.434-202.945-19.865
Hensatte forpligtelser0000
Langfristet gæld til banker0000
Anden langfristet gæld0000
Leverandører af varer og tjenesteydelser16.56426.64718.47720.009
Kortfristede forpligtelser519.470416.306313.189204.666
Gældsforpligtelser519.470416.306313.189204.666
Forpligtelser519.470416.306313.189204.666
Passiver37.89277.872110.244184.801
Passiver
25.11.2021
Nøgletal
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
12.01.2021
2018
09.01.2020
2017
04.12.2018
Afkastningsgrad -354,1 %-173,1 %-135,9 %-45,4 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 29,7 %40,0 %90,2 %351,7 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal -1.494,4 %-20.152,5 %-1.025,3 %Na.
Soliditestgrad -1.270,9 %-434,6 %-184,1 %-10,7 %
Likviditetsgrad 7,3 %11,7 %9,9 %27,2 %
Resultat
25.11.2021
Gæld
25.11.2021
Årsrapport
25.11.2021
Nyeste:01.10.2020- 30.09.2021(offentliggjort: 25.11.2021)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for HB Multiteknik ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed. Herudover har virksomheden valgt at følge enkelte regler for klasse C-virksomheder. Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.
Beretning
25.11.2021
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2021-11-11
Beskrivelse af usikkerhed ved indregning eller måling:Usikkerhed ved indregning eller måling Selskabets forpligtelser på statusdagen overstiger selskabets aktiver med t. kr. 482. Dette forhold kan rejse betydelig tvivl om selskabets mulighed for at fortsætte driften. Selskabets fortsatte drift er derfor betinget af, at der fortsat stilles kredit til rådighed af ejerkredsen. Ledelsen og ejerkredsen vil stille kapital til rådighed og aflægger i overensstemmelse hermed årsregskabet under forudsætnimg om fortsat drift.
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. oktober 2020 - 30. september 2021 for HB Multiteknik ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Hovedaktiviteten har i lighed med tidligere år bestået i drift af dækcenter og autoværksted samt hermed beslægtet virksomhed.