Copied

2021, DKK
23.09.2022
Bruttoresultat

22.830

Primær drift

22.830

Årets resultat

17.055

Aktiver

79.113

Kortfristede aktiver

79.113

Egenkapital

67.913

Afkastningsgrad

29 %

Soliditetsgrad

86 %

Likviditetsgrad

+500%

Resultat
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
06.10.2021
2019
21.10.2020
2018
26.11.2019
2017
02.11.2018
Nettoomsætning
Bruttoresultat22.83044.43866.783-10.1462.938
Resultat af primær drift22.8300000
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00000
Finansielle indtægter01.158000
Finansieringsomkostninger-27800-810-25
Andre finansielle omkostninger00000
Resultat før skat22.55245.59666.783-10.9562.913
Resultat17.05535.58652.072-8.7241.923
Forslag til udbytte0-80.000000
Aktiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
06.10.2021
2019
21.10.2020
2018
26.11.2019
2017
02.11.2018
Kortfristede varebeholdninger00000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 34.14231276.1452.533105
Likvider44.971160.25738.57948.65663.579
Kortfristede aktiver79.113160.569114.72451.18963.684
Immaterielle aktiver og goodwill00000
Finansielle anlægsaktiver00000
Materielle aktiver00000
Langfristede aktiver00000
Aktiver79.113160.569114.72451.18963.684
Aktiver
23.09.2022
Passiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
06.10.2021
2019
21.10.2020
2018
26.11.2019
2017
02.11.2018
Forslag til udbytte080.000000
Egenkapital67.913130.85795.27243.19951.923
Hensatte forpligtelser00000
Langfristet gæld til banker00000
Anden langfristet gæld3.95010.01012.4520990
Leverandører af varer og tjenesteydelser7.2507.2507.0007.0007.000
Kortfristede forpligtelser7.25019.7027.0007.99010.771
Gældsforpligtelser11.20029.71219.4527.99011.761
Forpligtelser11.20029.71219.4527.99011.761
Passiver79.113160.569114.72451.18963.684
Passiver
23.09.2022
Nøgletal
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
06.10.2021
2019
21.10.2020
2018
26.11.2019
2017
02.11.2018
Afkastningsgrad 28,9 %Na.Na.Na.Na.
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 25,1 %27,2 %54,7 %-20,2 %3,7 %
Payout-ratio Na.224,8 %Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal 8.212,2 %Na.Na.Na.Na.
Soliditestgrad 85,8 %81,5 %83,0 %84,4 %81,5 %
Likviditetsgrad 1.091,2 %815,0 %1.638,9 %640,7 %591,3 %
Resultat
23.09.2022
Gæld
23.09.2022
Årsrapport
23.09.2022
Nyeste:01.07.2021- 30.06.2022(offentliggjort: 23.09.2022)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for SecWay Solutions ApS for 2020/21 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Årsrapporten for 2020/21 er aflagt i kr.
Beretning
23.09.2022
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2021 - 30. juni 2022 for SecWay Solutions ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets formål er at drive virksomhed med databehandling, webhosting og lignende serviceydelser samt hermed beslægtet virksomhed.