Copied
 
 
2023, DKK
11.07.2024
Bruttoresultat

1.813'

Primær drift

1.813'

Årets resultat

1.553'

Aktiver

12.706'

Kortfristede aktiver

12.706'

Egenkapital

3.376'

Afkastningsgrad

14 %

Soliditetsgrad

27 %

Likviditetsgrad

143 %

Resultat
11.07.2024
Årsrapport
2023
11.07.2024
2022
23.03.2023
2021
06.07.2022
2020
14.06.2021
2019
28.08.2020
2018
06.06.2019
2017
31.05.2018
Nettoomsætning
Bruttoresultat1.812.5121.525.101565.644348.720238.722328.421-36.289
Resultat af primær drift1.812.5121.434.382474.300257.376147.378237.077-129.364
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0000000
Finansielle indtægter404.351000000
Finansieringsomkostninger-334.924-175.353-208.128-174.743-198.767-209.393-154.929
Andre finansielle omkostninger0000000
Resultat før skat1.977.9301.278.247268.72882.633-51.38927.684-284.293
Resultat1.553.440992.958191.96162.583-42.989102.718-284.293
Forslag til udbytte0000000
Aktiver
11.07.2024
Årsrapport
2023
11.07.2024
2022
23.03.2023
2021
06.07.2022
2020
14.06.2021
2019
28.08.2020
2018
06.06.2019
2017
31.05.2018
Kortfristede varebeholdninger7.309.500000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 1.402.9701.556.81768.53563.384101.184159.28428.000
Likvider3.993.112000000
Kortfristede aktiver12.705.5821.556.81768.53563.384101.184159.28428.000
Immaterielle aktiver og goodwill0000000
Finansielle anlægsaktiver0000000
Materielle aktiver05.079.5905.195.3095.286.6535.377.9975.469.3415.560.685
Langfristede aktiver05.079.5905.195.3095.286.6535.377.9975.469.3415.560.685
Aktiver12.705.5826.636.4075.263.8445.350.0375.479.1815.628.6255.588.685
Aktiver
11.07.2024
Passiver
11.07.2024
Årsrapport
2023
11.07.2024
2022
23.03.2023
2021
06.07.2022
2020
14.06.2021
2019
28.08.2020
2018
06.06.2019
2017
31.05.2018
Forslag til udbytte0000000
Egenkapital3.376.3771.822.937829.979638.019575.436618.425-234.293
Hensatte forpligtelser019.09600000
Langfristet gæld til banker0397.114582.8941.097.2591.161.5761.241.7341.347.389
Anden langfristet gæld000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser639.22530.75032.75017.62521.25014.0000
Kortfristede forpligtelser8.873.6491.327.9081.185.272737.231787.678670.3641.236.193
Gældsforpligtelser9.329.2054.794.3744.433.8654.712.0184.903.7455.010.2005.822.978
Forpligtelser9.329.2054.794.3744.433.8654.712.0184.903.7455.010.2005.822.978
Passiver12.705.5826.636.4075.263.8445.350.0375.479.1815.628.6255.588.685
Passiver
11.07.2024
Nøgletal
11.07.2024
Årsrapport
2023
11.07.2024
2022
23.03.2023
2021
06.07.2022
2020
14.06.2021
2019
28.08.2020
2018
06.06.2019
2017
31.05.2018
Afkastningsgrad 14,3 %21,6 %9,0 %4,8 %2,7 %4,2 %-2,3 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 46,0 %54,5 %23,1 %9,8 %-7,5 %16,6 %121,3 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal 541,2 %818,0 %227,9 %147,3 %74,1 %113,2 %-83,5 %
Soliditestgrad 26,6 %27,5 %15,8 %11,9 %10,5 %11,0 %-4,2 %
Likviditetsgrad 143,2 %117,2 %5,8 %8,6 %12,8 %23,8 %2,3 %
Resultat
11.07.2024
Gæld
11.07.2024
Årsrapport
11.07.2024
Nyeste:01.01.2023- 31.12.2023(offentliggjort: 11.07.2024)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for Melek Ejendomsselskab ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed. Herudover har virksomheden valgt at følge enkelte regler for klasse C-virksomheder. Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser: 4. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Selskabet har ingen pantsætningereller sikkerhedsstillelser.
Beretning
11.07.2024
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2024-07-10
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2023 for Melek Ejendomsselskab ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets aktivitet har i lighed med tidligere år bestået af udlejning af ejendom.