Copied
 
 
2023, DKK
11.07.2024
Bruttoresultat

3.487'

Primær drift

868'

Årets resultat

358'

Aktiver

11.521'

Kortfristede aktiver

11.403'

Egenkapital

2.049'

Afkastningsgrad

8 %

Soliditetsgrad

18 %

Likviditetsgrad

120 %

Resultat
11.07.2024
Årsrapport
2023
11.07.2024
2022
04.04.2023
2021
27.06.2022
2020
17.03.2021
2019
28.05.2020
2018
31.05.2019
2017
04.06.2018
Nettoomsætning3.221.4081.733.2612.597.8281.295.258534.852116.682
Bruttoresultat3.487.250000000
Resultat af primær drift867.986935.098-35.8661.167.476248.517174.311115.494
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0000000
Finansielle indtægter0000000
Finansieringsomkostninger0-114.096-108.360-139.888-40.366-863-118
Andre finansielle omkostninger-399.302000000
Resultat før skat468.684821.002-144.2261.027.588208.151173.448115.376
Resultat357.522594.150-112.454803.804167.786137.35090.751
Forslag til udbytte0000000
Aktiver
11.07.2024
Årsrapport
2023
11.07.2024
2022
04.04.2023
2021
27.06.2022
2020
17.03.2021
2019
28.05.2020
2018
31.05.2019
2017
04.06.2018
Kortfristede varebeholdninger9.341.7674.841.7111.722.6632.846.386682.08059.9760
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 2.060.7535.467.1774.849.8301.539.123933.284126.91834.026
Likvider0000069.52693.070
Kortfristede aktiver11.402.52010.308.8886.572.4934.385.5091.615.364256.420127.096
Immaterielle aktiver og goodwill0000000
Finansielle anlægsaktiver0000000
Materielle aktiver118.617165.722334.162402.992237.16179.43717.812
Langfristede aktiver118.617165.722334.162402.992237.16179.43717.812
Aktiver11.521.13710.474.6106.906.6554.788.5011.852.525335.857144.908
Aktiver
11.07.2024
Passiver
11.07.2024
Årsrapport
2023
11.07.2024
2022
04.04.2023
2021
27.06.2022
2020
17.03.2021
2019
28.05.2020
2018
31.05.2019
2017
04.06.2018
Forslag til udbytte0000000
Egenkapital2.048.9081.691.3861.097.2351.209.688405.884238.100100.750
Hensatte forpligtelser011.00400000
Langfristet gæld til banker0000000
Anden langfristet gæld000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser3.620.8475.783.2092.715.123303.524464.7088.59410.325
Kortfristede forpligtelser9.472.2298.772.2205.809.4203.368.9871.376.17161.65219.533
Gældsforpligtelser9.472.2298.772.2205.809.4203.578.8131.446.64197.75744.158
Forpligtelser9.472.2298.772.2205.809.4203.578.8131.446.64197.75744.158
Passiver11.521.13710.474.6106.906.6554.788.5011.852.525335.857144.908
Passiver
11.07.2024
Nøgletal
11.07.2024
Årsrapport
2023
11.07.2024
2022
04.04.2023
2021
27.06.2022
2020
17.03.2021
2019
28.05.2020
2018
31.05.2019
2017
04.06.2018
Afkastningsgrad 7,5 %8,9 %-0,5 %24,4 %13,4 %51,9 %79,7 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.18,4 %-6,5 %30,9 %13,0 %25,7 %77,8 %
Varelagerets omsætningshastighed Na.0,7 1,0 0,9 1,9 8,9 Na.
Egenkapitals-forretning 17,4 %35,1 %-10,2 %66,4 %41,3 %57,7 %90,1 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.819,6 %-33,1 %834,6 %615,7 %20.198,3 %97.876,3 %
Soliditestgrad 17,8 %16,1 %15,9 %25,3 %21,9 %70,9 %69,5 %
Likviditetsgrad 120,4 %117,5 %113,1 %130,2 %117,4 %415,9 %650,7 %
Resultat
11.07.2024
Gæld
11.07.2024
Årsrapport
11.07.2024
Nyeste:01.01.2023- 31.12.2023(offentliggjort: 11.07.2024)
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:PANTSÆTNINGER OG SIKKERHEDSSTILLELSERTil sikkerhed for gæld til kreditinstitut er der tinglyst virksomhedspant på kr. 3.500.000.Virksomhedspantet omfatter andre anlæg, driftsmateriel og inventar, varebeholdninger samttilgodehavender. Den bogførte værdi heraf udgør kr. 11.521.137.
Beretning
11.07.2024
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2024-07-09
Ledelsespåtegning:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2023 for ST Maskintech ApS. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2023 samt at resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2023. Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktivitet er salg, service og reparation af landbrugs- og entreprenørmaskiner, smedearbejde samt dermed beslægtet virksomhed.