Copied

2020, DKK
29.10.2021
Bruttoresultat

0

Primær drift

-4.750

Årets resultat

-164'

Aktiver

448'

Kortfristede aktiver

150'

Egenkapital

276'

Afkastningsgrad

-1 %

Soliditetsgrad

62 %

Likviditetsgrad

87 %

Resultat
29.10.2021
Årsrapport
2020
29.10.2021
2019
19.10.2020
2018
28.11.2018
2017
29.05.2018
Nettoomsætning00
Bruttoresultat09.494000
Resultat af primær drift-4.7504.494-4.750-3.0000
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00000
Finansielle indtægter00000
Finansieringsomkostninger0-403-2410-250
Andre finansielle omkostninger00000
Resultat før skat-164.163567.35544.4096.080-66.246
Resultat-164.163568.54344.4096.080-66.246
Forslag til udbytte0-98.000000
Aktiver
29.10.2021
Årsrapport
2020
29.10.2021
2019
19.10.2020
2018
28.11.2018
2017
29.05.2018
Kortfristede varebeholdninger00000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 149.791249.791000
Likvider00000
Kortfristede aktiver149.791249.791000
Immaterielle aktiver og goodwill00000
Finansielle anlægsaktiver298.020457.433020.45511.375
Materielle aktiver00000
Langfristede aktiver298.020457.433020.45511.375
Aktiver447.811707.224020.45511.375
Aktiver
29.10.2021
Passiver
29.10.2021
Årsrapport
2020
29.10.2021
2019
19.10.2020
2018
28.11.2018
2017
29.05.2018
Forslag til udbytte098.000000
Egenkapital276.232538.395-30.1487.1171.037
Hensatte forpligtelser005.83100
Langfristet gæld til banker00000
Anden langfristet gæld00000
Leverandører af varer og tjenesteydelser5.0005.0004.7504.2501.250
Kortfristede forpligtelser171.579168.82924.31713.33810.338
Gældsforpligtelser171.579168.82924.31713.33810.338
Forpligtelser171.579168.82924.31713.33810.338
Passiver447.811707.224020.45511.375
Passiver
29.10.2021
Nøgletal
29.10.2021
Årsrapport
2020
29.10.2021
2019
19.10.2020
2018
28.11.2018
2017
29.05.2018
Afkastningsgrad -1,1 %0,6 %Na.-14,7 %Na.
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning -59,4 %105,6 %-147,3 %85,4 %-6.388,2 %
Payout-ratio Na.17,2 %Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.1.115,1 %-1.971,0 %Na.Na.
Soliditestgrad 61,7 %76,1 %Na.34,8 %9,1 %
Likviditetsgrad 87,3 %148,0 %Na.Na.Na.
Resultat
29.10.2021
Gæld
29.10.2021
Årsrapport
29.10.2021
Nyeste:01.07.2020- 30.06.2021(offentliggjort: 29.10.2021)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.
Beretning
29.10.2021
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2022-09-19
Ledelsespåtegning:Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 01. juli 2021 - 30. juni 2022 for RealMæglerne Egedal Holding ApS. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er ledelsens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.