Copied

2020, DKK
10.02.2022
Bruttoresultat

249'

Primær drift

85.495

Årets resultat

85.495

Aktiver

387'

Kortfristede aktiver

387'

Egenkapital

114'

Afkastningsgrad

22 %

Soliditetsgrad

30 %

Likviditetsgrad

142 %

Resultat
10.02.2022
Årsrapport
2020
10.02.2022
2019
16.02.2021
2018
03.02.2020
2017
31.01.2019
Nettoomsætning506.978344.057353.875367.752432.926
Bruttoresultat248.85862.238-44.41086.65647.758
Resultat af primær drift85.495-54.183-63.08024.704-21.188
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00000
Finansielle indtægter091.98092.00000
Finansieringsomkostninger00-2.738-939-1.490
Andre finansielle omkostninger00000
Resultat før skat85.49537.79726.18223.765-22.678
Resultat85.49537.79726.18223.765-22.678
Forslag til udbytte00000
Aktiver
10.02.2022
Årsrapport
2020
10.02.2022
2019
16.02.2021
2018
03.02.2020
2017
31.01.2019
Kortfristede varebeholdninger312.698312.698271.912411.912302.912
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser -79681.333000
Likvider74.71067.7303.6118.98611.323
Kortfristede aktiver386.612461.761275.523420.898314.235
Immaterielle aktiver og goodwill00000
Finansielle anlægsaktiver00000
Materielle aktiver00000
Langfristede aktiver00000
Aktiver386.612461.761275.523420.898314.235
Aktiver
10.02.2022
Passiver
10.02.2022
Årsrapport
2020
10.02.2022
2019
16.02.2021
2018
03.02.2020
2017
31.01.2019
Forslag til udbytte00000
Egenkapital114.49377.26754.18151.76528.000
Hensatte forpligtelser00000
Langfristet gæld til banker00000
Anden langfristet gæld00000
Leverandører af varer og tjenesteydelser211.912358.696173.989319.366230.944
Kortfristede forpligtelser272.119384.494221.342369.133286.235
Gældsforpligtelser272.119384.494221.342369.133286.235
Forpligtelser272.119384.494221.342369.133286.235
Passiver386.612461.761275.523420.898314.235
Passiver
10.02.2022
Nøgletal
10.02.2022
Årsrapport
2020
10.02.2022
2019
16.02.2021
2018
03.02.2020
2017
31.01.2019
Afkastningsgrad 22,1 %-11,7 %-22,9 %5,9 %-6,7 %
Dækningsgrad 49,1 %18,1 %-12,5 %23,6 %11,0 %
Resultatgrad 16,9 %11,0 %7,4 %6,5 %-5,2 %
Varelagerets omsætningshastighed 1,6 1,1 1,3 0,9 1,4
Egenkapitals-forretning 74,7 %48,9 %48,3 %45,9 %-81,0 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.-2.303,9 %2.630,9 %-1.422,0 %
Soliditestgrad 29,6 %16,7 %19,7 %12,3 %8,9 %
Likviditetsgrad 142,1 %120,1 %124,5 %114,0 %109,8 %
Resultat
10.02.2022
Gæld
10.02.2022
Årsrapport
10.02.2022
Nyeste:01.09.2020- 31.08.2021(offentliggjort: 10.02.2022)
Beretning
10.02.2022
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-01-25
Ledelsespåtegning:Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 01. september 2021 - 31. august 2022 for LOUBERT ApS. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er ledelsens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.