Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

-750

Primær drift

-750

Årets resultat

106'

Aktiver

355'

Kortfristede aktiver

245'

Egenkapital

345'

Afkastningsgrad

-0 %

Soliditetsgrad

97 %

Likviditetsgrad

+500%

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
30.06.2022
2020
31.05.2021
2019
03.03.2020
2018
30.05.2019
2017
24.05.2018
Nettoomsætning-756
Bruttoresultat-750-2.363-750000
Resultat af primær drift-750-2.363-750-7560-750
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 000000
Finansielle indtægter000000
Finansieringsomkostninger-5.209-972-758-87200
Andre finansielle omkostninger000000
Resultat før skat104.662-2.540110.66226.79029.74181.039
Resultat106.374-3.856110.94826.34530.09381.039
Forslag til udbytte-118.000-10.000-10.000-3.000-3.0000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
30.06.2022
2020
31.05.2021
2019
03.03.2020
2018
30.05.2019
2017
24.05.2018
Kortfristede varebeholdninger000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 115.02158.656108.03030.37420.35220.000
Likvider84.461149.87664.28054.5054.25020.000
Kortfristede aktiver244.756208.532172.31084.87924.60240.000
Immaterielle aktiver og goodwill000000
Finansielle anlægsaktiver110.26599.644148.849136.679158.26167.770
Materielle aktiver000000
Langfristede aktiver110.26599.644148.849136.679158.26167.770
Aktiver355.021308.176321.159221.558182.863107.770
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
30.06.2022
2020
31.05.2021
2019
03.03.2020
2018
30.05.2019
2017
24.05.2018
Forslag til udbytte118.00010.00010.0003.0003.0000
Egenkapital344.943248.569262.425154.477131.132101.039
Hensatte forpligtelser000000
Langfristet gæld til banker000000
Anden langfristet gæld00000
Leverandører af varer og tjenesteydelser000000
Kortfristede forpligtelser10.07859.60758.73467.08151.7316.731
Gældsforpligtelser10.07859.60758.73467.08151.7316.731
Forpligtelser10.07859.60758.73467.08151.7316.731
Passiver355.021308.176321.159221.558182.863107.770
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
30.06.2022
2020
31.05.2021
2019
03.03.2020
2018
30.05.2019
2017
24.05.2018
Afkastningsgrad -0,2 %-0,8 %-0,2 %-0,3 %Na.-0,7 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.-3.484,8 %Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 30,8 %-1,6 %42,3 %17,1 %22,9 %80,2 %
Payout-ratio 110,9 %-259,3 %9,0 %11,4 %10,0 %Na.
Gældsdæknings-nøgletal -14,4 %-243,1 %-98,9 %-86,7 %Na.Na.
Soliditestgrad 97,2 %80,7 %81,7 %69,7 %71,7 %93,8 %
Likviditetsgrad 2.428,6 %349,8 %293,4 %126,5 %47,6 %594,3 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-01
Ledelsespåtegning:Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 01. januar 2022 - 31. december 2022 for Spant Studio Holding ApS. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er ledelsens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.