Copied

2021, DKK
23.09.2022
Bruttoresultat

-5.174

Primær drift
Na.
Årets resultat

639'

Aktiver

1.263'

Kortfristede aktiver

848'

Egenkapital

1.258'

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

100 %

Likviditetsgrad

+500%

Resultat
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
30.09.2021
2019
28.08.2020
2018
13.08.2019
2017
28.06.2018
Nettoomsætning
Bruttoresultat-5.174-5.235-5.956-5.206-9.657
Resultat af primær drift000-5.206-9.657
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00000
Finansielle indtægter5.07390.0704.00500
Finansieringsomkostninger00000
Andre finansielle omkostninger-36.388-629-767-1.149-3.981
Resultat før skat639.169352.206093.64586.362
Resultat639.169337.668147.28293.64586.362
Forslag til udbytte-114.400-100.000000
Aktiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
30.09.2021
2019
28.08.2020
2018
13.08.2019
2017
28.06.2018
Kortfristede varebeholdninger00000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 1.0800000
Likvider13.067133.32156.26710.83793
Kortfristede aktiver847.503369.421137.06710.83793
Immaterielle aktiver og goodwill00000
Finansielle anlægsaktiver415.373368.000250.000250.000250.000
Materielle aktiver00000
Langfristede aktiver415.373368.000250.000250.000250.000
Aktiver1.262.876737.421387.067260.837250.093
Aktiver
23.09.2022
Passiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
30.09.2021
2019
28.08.2020
2018
13.08.2019
2017
28.06.2018
Forslag til udbytte114.400100.000000
Egenkapital1.257.876718.707381.039233.757140.112
Hensatte forpligtelser00000
Langfristet gæld til banker00000
Anden langfristet gæld00000
Leverandører af varer og tjenesteydelser5.0005.0005.0005.0005.000
Kortfristede forpligtelser5.00018.7146.02827.080109.981
Gældsforpligtelser5.00018.7146.02827.080109.981
Forpligtelser5.00018.7146.02827.080109.981
Passiver1.262.876737.421387.067260.837250.093
Passiver
23.09.2022
Nøgletal
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
30.09.2021
2019
28.08.2020
2018
13.08.2019
2017
28.06.2018
Afkastningsgrad Na.Na.Na.-2,0 %-3,9 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 50,8 %47,0 %38,7 %40,1 %61,6 %
Payout-ratio 17,9 %29,6 %Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.Na.Na.
Soliditestgrad 99,6 %97,5 %98,4 %89,6 %56,0 %
Likviditetsgrad 16.950,1 %1.974,0 %2.273,8 %40,0 %0,1 %
Resultat
23.09.2022
Gæld
23.09.2022
Årsrapport
23.09.2022
Nyeste:01.05.2021- 30.04.2022(offentliggjort: 23.09.2022)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte bestemmelser for regnskabsklasse C. Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.
Beretning
23.09.2022
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2022-09-21
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01. 05. 2021 - 30. 04. 2022 for Justes Holding ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Virksomhedens væsentligste aktiviteterHovedaktiviteten består i at drive holdingvirksomhed.