Copied

2022, DKK
25.01.2023
Bruttoresultat

6.532'

Primær drift

1.546'

Årets resultat

1.189'

Aktiver

3.870'

Kortfristede aktiver

3.135'

Egenkapital

2.200'

Afkastningsgrad

40 %

Soliditetsgrad

57 %

Likviditetsgrad

206 %

Resultat
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
14.02.2022
2020
20.01.2021
2019
07.02.2020
2018
15.01.2019
2017
19.01.2018
Nettoomsætning
Bruttoresultat6.531.6294.749.8703.915.9403.600.7864.500.3423.159.039
Resultat af primær drift1.546.482868.930537.431523.2921.194.376580.156
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 000000
Finansielle indtægter00084400
Finansieringsomkostninger-17.641-15.810-12.948-24.681-41.194-62.936
Andre finansielle omkostninger000000
Resultat før skat1.528.841853.120524.483499.4551.153.182517.220
Resultat1.188.657662.864408.427388.707898.711402.924
Forslag til udbytte-300.00000-250.00000
Aktiver
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
14.02.2022
2020
20.01.2021
2019
07.02.2020
2018
15.01.2019
2017
19.01.2018
Kortfristede varebeholdninger000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 2.518.384950.6531.341.427721.227300.274672.022
Likvider616.6801.852.5681.198.7481.692.2442.099.0891.812.416
Kortfristede aktiver3.135.0642.803.2212.540.1752.413.4712.399.3632.484.438
Immaterielle aktiver og goodwill000000
Finansielle anlægsaktiver142.000142.000142.000142.00077.0000
Materielle aktiver592.929364.194263.619284.901113.575235.641
Langfristede aktiver734.929506.194405.619426.901190.575235.641
Aktiver3.869.9933.309.4152.945.7942.840.3722.589.9382.720.079
Aktiver
25.01.2023
Passiver
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
14.02.2022
2020
20.01.2021
2019
07.02.2020
2018
15.01.2019
2017
19.01.2018
Forslag til udbytte300.00000250.00000
Egenkapital2.200.2891.011.6321.148.7691.740.3421.351.635452.924
Hensatte forpligtelser150.000150.000150.000150.000150.00077.116
Langfristet gæld til banker000000
Anden langfristet gæld000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser366.922322.478250.653310.16670.750173.553
Kortfristede forpligtelser1.519.7042.147.7831.647.025950.0301.088.3031.190.039
Gældsforpligtelser1.519.7042.147.7831.647.025950.0301.088.3032.190.039
Forpligtelser1.519.7042.147.7831.647.025950.0301.088.3032.190.039
Passiver3.869.9933.309.4152.945.7942.840.3722.589.9382.720.079
Passiver
25.01.2023
Nøgletal
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
14.02.2022
2020
20.01.2021
2019
07.02.2020
2018
15.01.2019
2017
19.01.2018
Afkastningsgrad 40,0 %26,3 %18,2 %18,4 %46,1 %21,3 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 54,0 %65,5 %35,6 %22,3 %66,5 %89,0 %
Payout-ratio 25,2 %Na.Na.64,3 %Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal 8.766,4 %5.496,1 %4.150,7 %2.120,2 %2.899,4 %921,8 %
Soliditestgrad 56,9 %30,6 %39,0 %61,3 %52,2 %16,7 %
Likviditetsgrad 206,3 %130,5 %154,2 %254,0 %220,5 %208,8 %
Resultat
25.01.2023
Gæld
25.01.2023
Årsrapport
25.01.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 25.01.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for FL Jord ApS for 2022 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af regler fra regnskabsklasse C. Årsrapporten for 2022 er aflagt i kr.
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:Til sikkerhed for kreditramme i pengeinstitut er der givet virksomhedspant på t.kr. 1.000. Den bogførte værdi af aktiver omfattet af virksomhedspantet udgør pr. 31/12 2022 t. kr. 3.172.
Beretning
25.01.2023
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022 for FL Jord ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets formål er at drive entreprenør- og handelsvirksomhed.