Copied

2021, DKK
25.01.2023
Bruttoresultat

-6.943

Primær drift

-6.944

Årets resultat

-437'

Aktiver

38.819

Kortfristede aktiver

38.819

Egenkapital

-192'

Afkastningsgrad

-18 %

Soliditetsgrad

-494 %

Likviditetsgrad

17 %

Resultat
25.01.2023
Årsrapport
2021
25.01.2023
2020
21.09.2021
2019
15.11.2020
2018
30.08.2019
2017
10.12.2018
Nettoomsætning0
Bruttoresultat-6.9430000
Resultat af primær drift-6.944-2.457-1.875-1.8750
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00000
Finansielle indtægter3.08929.248000
Finansieringsomkostninger-433.353-13.847-19.952-24.308-2.554
Andre finansielle omkostninger00000
Resultat før skat-437.207267.862-21.827-26.183-14.554
Resultat-437.207267.862-21.827-26.183-14.554
Forslag til udbytte00000
Aktiver
25.01.2023
Årsrapport
2021
25.01.2023
2020
21.09.2021
2019
15.11.2020
2018
30.08.2019
2017
10.12.2018
Kortfristede varebeholdninger00000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 00000
Likvider38.8194300265
Kortfristede aktiver38.8194300265
Immaterielle aktiver og goodwill00000
Finansielle anlægsaktiver0428.618631.685619.929619.929
Materielle aktiver00000
Langfristede aktiver0428.618631.685619.929619.929
Aktiver38.819428.661631.685619.929620.194
Aktiver
25.01.2023
Passiver
25.01.2023
Årsrapport
2021
25.01.2023
2020
21.09.2021
2019
15.11.2020
2018
30.08.2019
2017
10.12.2018
Forslag til udbytte00000
Egenkapital-191.909205.299-62.563-40.736-14.553
Hensatte forpligtelser00000
Langfristet gæld til banker00000
Anden langfristet gæld00000
Leverandører af varer og tjenesteydelser5.9370000
Kortfristede forpligtelser230.728223.362694.248660.665634.747
Gældsforpligtelser230.728223.362694.248660.665634.747
Forpligtelser230.728223.362694.248660.665634.747
Passiver38.819428.661631.685619.929620.194
Passiver
25.01.2023
Nøgletal
25.01.2023
Årsrapport
2021
25.01.2023
2020
21.09.2021
2019
15.11.2020
2018
30.08.2019
2017
10.12.2018
Afkastningsgrad -17,9 %-0,6 %-0,3 %-0,3 %Na.
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 227,8 %130,5 %34,9 %64,3 %100,0 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal -1,6 %-17,7 %-9,4 %-7,7 %Na.
Soliditestgrad -494,4 %47,9 %-9,9 %-6,6 %-2,3 %
Likviditetsgrad 16,8 %0,0 %Na.Na.0,0 %
Resultat
25.01.2023
Gæld
25.01.2023
Årsrapport
25.01.2023
Nyeste:01.07.2021- 30.06.2022(offentliggjort: 25.01.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.
Beretning
25.01.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-01-24
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2021 - 30. juni 2022 for HENRIQUES HOLDING ApS.