Copied

2021, DKK
19.03.2023
Bruttoresultat

-1.250

Primær drift

-1.250

Årets resultat

1.276

Aktiver

307'

Kortfristede aktiver

109'

Egenkapital

201'

Afkastningsgrad

-0 %

Soliditetsgrad

65 %

Likviditetsgrad

102 %

Resultat
19.03.2023
Årsrapport
2021
19.03.2023
2020
09.02.2022
2019
08.03.2021
2018
27.02.2020
2017
19.02.2019
Nettoomsætning
Bruttoresultat-1.2500000
Resultat af primær drift-1.2500000
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00000
Finansielle indtægter00000
Finansieringsomkostninger00000
Andre finansielle omkostninger1-112-108-89-52
Resultat før skat1.276113.73423.1763.78015.296
Resultat1.276113.73423.1543.53815.296
Forslag til udbytte00000
Aktiver
19.03.2023
Årsrapport
2021
19.03.2023
2020
09.02.2022
2019
08.03.2021
2018
27.02.2020
2017
19.02.2019
Kortfristede varebeholdninger00000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 109.000106.000103.022103.042106.410
Likvider262511.66512.0285.951
Kortfristede aktiver109.026106.025114.687115.070112.361
Immaterielle aktiver og goodwill00000
Finansielle anlægsaktiver198.433195.90882.06258.77854.909
Materielle aktiver00000
Langfristede aktiver198.433195.90882.06258.77854.909
Aktiver307.459301.933196.749173.848167.270
Aktiver
19.03.2023
Passiver
19.03.2023
Årsrapport
2021
19.03.2023
2020
09.02.2022
2019
08.03.2021
2018
27.02.2020
2017
19.02.2019
Forslag til udbytte00000
Egenkapital200.609195.08381.12561.22457.429
Hensatte forpligtelser00000
Langfristet gæld til banker00000
Anden langfristet gæld0000
Leverandører af varer og tjenesteydelser00000
Kortfristede forpligtelser106.850106.850115.624112.624109.841
Gældsforpligtelser106.850106.850115.624112.624109.841
Forpligtelser106.850106.850115.624112.624109.841
Passiver307.459301.933196.749173.848167.270
Passiver
19.03.2023
Nøgletal
19.03.2023
Årsrapport
2021
19.03.2023
2020
09.02.2022
2019
08.03.2021
2018
27.02.2020
2017
19.02.2019
Afkastningsgrad -0,4 %Na.Na.Na.Na.
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 0,6 %58,3 %28,5 %5,8 %26,6 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.Na.Na.
Soliditestgrad 65,2 %64,6 %41,2 %35,2 %34,3 %
Likviditetsgrad 102,0 %99,2 %99,2 %102,2 %102,3 %
Resultat
19.03.2023
Gæld
19.03.2023
Årsrapport
19.03.2023
Nyeste:01.10.2021- 30.09.2022(offentliggjort: 19.03.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B, mikrovirksomhed.
Beretning
19.03.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-03-18
Ledelsespåtegning:Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 01. oktober 2021 - 30. september 2022 for Martin Dreier Holding ApS. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er ledelsens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.