Copied

2022, DKK
25.01.2023
Bruttoresultat
Na.
Primær drift
Na.
Årets resultat

0

Aktiver

23.024

Kortfristede aktiver

23.024

Egenkapital

-31.630

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

-137 %

Likviditetsgrad

42 %

Resultat
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
13.06.2022
2020
10.07.2021
2019
02.05.2020
2018
28.05.2019
2017
08.06.2018
Nettoomsætning0
Resultat af primær drift000-91.190-3.180-964
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 000000
Finansielle indtægter000000
Finansieringsomkostninger00-681-3.362-2.915-2.362
Andre finansielle omkostninger000000
Resultat før skat00-681-94.552-6.095-3.326
Resultat00-531-73.750-4.754-2.594
Forslag til udbytte000000
Aktiver
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
13.06.2022
2020
10.07.2021
2019
02.05.2020
2018
28.05.2019
2017
08.06.2018
Kortfristede varebeholdninger000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 23.02423.02423.02422.8742.0733.732
Likvider0001.8853241.758
Kortfristede aktiver23.02423.02423.02424.7592.3975.490
Immaterielle aktiver og goodwill000000
Finansielle anlægsaktiver000000
Materielle aktiver000085.85085.850
Langfristede aktiver000085.85085.850
Aktiver23.02423.02423.02424.75988.24791.340
Aktiver
25.01.2023
Passiver
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
13.06.2022
2020
10.07.2021
2019
02.05.2020
2018
28.05.2019
2017
08.06.2018
Forslag til udbytte000000
Egenkapital-31.630-31.630-31.630-31.09942.65247.406
Hensatte forpligtelser000000
Langfristet gæld til banker000000
Anden langfristet gæld054.65454.65455.85845.59543.283
Leverandører af varer og tjenesteydelser00000651
Kortfristede forpligtelser54.6540000651
Gældsforpligtelser54.65454.65454.65455.85845.59543.934
Forpligtelser54.65454.65454.65455.85845.59543.934
Passiver23.02423.02423.02424.75988.24791.340
Passiver
25.01.2023
Nøgletal
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
13.06.2022
2020
10.07.2021
2019
02.05.2020
2018
28.05.2019
2017
08.06.2018
Afkastningsgrad Na.Na.Na.-368,3 %-3,6 %-1,1 %
Dækningsgrad
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning Na.Na.1,7 %237,1 %-11,1 %-5,5 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.-2.712,4 %-109,1 %-40,8 %
Soliditestgrad -137,4 %-137,4 %-137,4 %-125,6 %48,3 %51,9 %
Likviditetsgrad 42,1 %Na.Na.Na.Na.843,3 %
Resultat
25.01.2023
Gæld
25.01.2023
Årsrapport
25.01.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 25.01.2023)
Beretning
25.01.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-01-24
Ledelsespåtegning:Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 01. januar 2022 - 31. december 2022 for Bike2Fix ApS. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er ledelsens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.