Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

112'

Primær drift
Na.
Årets resultat

-154'

Aktiver

300'

Kortfristede aktiver

300'

Egenkapital

-95.509

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

-32 %

Likviditetsgrad

76 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
28.06.2022
2020
08.07.2021
2019
26.08.2020
2018
14.06.2019
2017
16.06.2018
2016
14.06.2017
Nettoomsætning303.724
Bruttoresultat111.518157.669193.199125.35880.9640-108.858
Resultat af primær drift000125.35880.964167.271-108.858
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0000000
Finansielle indtægter0000000
Finansieringsomkostninger-1.710-2.952-3.223-172.992-44900
Andre finansielle omkostninger0000000
Resultat før skat005.7020000
Resultat-153.598-58.9105.702-47.63480.515167.271-108.858
Forslag til udbytte0000000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
28.06.2022
2020
08.07.2021
2019
26.08.2020
2018
14.06.2019
2017
16.06.2018
2016
14.06.2017
Kortfristede varebeholdninger0000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 60.05851.68163.1815.692225.081248.602179.580
Likvider240.221255.434476.563399.606225.057119.97559.007
Kortfristede aktiver300.279307.115539.744405.298450.138368.577238.587
Immaterielle aktiver og goodwill0000000
Finansielle anlægsaktiver00030.00030.00030.0000
Materielle aktiver0000000
Langfristede aktiver00030.00030.00030.0000
Aktiver300.279307.115539.744435.298480.138398.577238.587
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
28.06.2022
2020
08.07.2021
2019
26.08.2020
2018
14.06.2019
2017
16.06.2018
2016
14.06.2017
Forslag til udbytte0000000
Egenkapital-95.50958.089116.999111.296158.92878.413-88.858
Hensatte forpligtelser0000000
Langfristet gæld til banker0000000
Anden langfristet gæld0000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser019.67500000
Kortfristede forpligtelser395.788249.026422.745324.002321.210320.164327.445
Gældsforpligtelser395.788249.026422.745324.002321.210320.164327.445
Forpligtelser395.788249.026422.745324.002321.210320.164327.445
Passiver300.279307.115539.744435.298480.138398.577238.587
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
28.06.2022
2020
08.07.2021
2019
26.08.2020
2018
14.06.2019
2017
16.06.2018
2016
14.06.2017
Afkastningsgrad Na.Na.Na.28,8 %16,9 %42,0 %-45,6 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.55,1 %Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 160,8 %-101,4 %4,9 %-42,8 %50,7 %213,3 %122,5 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.72,5 %18.032,1 %Na.Na.
Soliditestgrad -31,8 %18,9 %21,7 %25,6 %33,1 %19,7 %-37,2 %
Likviditetsgrad 75,9 %123,3 %127,7 %125,1 %140,1 %115,1 %72,9 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for DVT X Spedition K/S for 2022 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Årsrapporten for 2022 er aflagt i kr.
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:Der er ikke stillet sikkerhed.
Beretning
26.05.2023
Beskrivelse af usikkerhed ved indregning eller måling:Usikkerhed ved indregning og måling Der er ikke forekommet usikkerhed ved indregning og måling i årsrapporten.
Beskrivelse af usædvanlige forhold, der kan have påvirket indregningen eller målingen:Usædvanlige forhold Selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2022 samt resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 2022 er ikke påvirket af usædvanlige forhold.
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022 for DVT X Spedition K/S.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets formål er at formidle udlejning af udstyr og transportydelser og dermed beslægtet virksomhed efter ledelsens skøn.