Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

-6.250

Primær drift
Na.
Årets resultat

-18.616

Aktiver

6.645

Kortfristede aktiver

6.644

Egenkapital

-629'

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

-9466 %

Likviditetsgrad

1 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
17.06.2022
2020
31.05.2021
2019
25.08.2020
2018
12.06.2019
2016
06.06.2018
Nettoomsætning
Bruttoresultat-6.250-6.250-6.250-6.250-2.648-9.751
Resultat af primær drift000000
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 000000
Finansielle indtægter000000
Finansieringsomkostninger000000
Andre finansielle omkostninger-12.366-12.124-11.905-11.680-582.333-11.200
Resultat før skat-18.616-18.374-18.155-17.930-584.9810
Resultat-18.616-18.374-18.155-17.930-584.981-20.951
Forslag til udbytte000000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
17.06.2022
2020
31.05.2021
2019
25.08.2020
2018
12.06.2019
2016
06.06.2018
Kortfristede varebeholdninger000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 000000
Likvider6.64412.89419.14425.41331.69134.365
Kortfristede aktiver6.64412.89419.14425.41331.69134.365
Immaterielle aktiver og goodwill000000
Finansielle anlægsaktiver11111570.884
Materielle aktiver000000
Langfristede aktiver11111570.884
Aktiver6.64512.89519.14525.41431.692605.249
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
17.06.2022
2020
31.05.2021
2019
25.08.2020
2018
12.06.2019
2016
06.06.2018
Forslag til udbytte000000
Egenkapital-629.007-610.391-592.017-573.862-555.93229.049
Hensatte forpligtelser000000
Langfristet gæld til banker000000
Anden langfristet gæld000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser5.0005.0005.0005.0005.0005.000
Kortfristede forpligtelser635.652623.286611.162599.276587.624576.200
Gældsforpligtelser635.652623.286611.162599.276587.624576.200
Forpligtelser635.652623.286611.162599.276587.624576.200
Passiver6.64512.89519.14525.41431.692605.249
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
17.06.2022
2020
31.05.2021
2019
25.08.2020
2018
12.06.2019
2016
06.06.2018
Afkastningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 3,0 %3,0 %3,1 %3,1 %105,2 %-72,1 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Soliditestgrad -9.465,9 %-4.733,5 %-3.092,3 %-2.258,1 %-1.754,2 %4,8 %
Likviditetsgrad 1,0 %2,1 %3,1 %4,2 %5,4 %6,0 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsregnskabet for Investeringsselskabet Ren Luft ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-23
Ledelsespåtegning:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar - 31. december 2022 for Investeringsselskabet Ren Luft ApS. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Direktionen anser fortsat betingelserne for at undlade revision for opfyldte. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2022 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets formål er investeringsvirksomhed.