Copied

2021, DKK
23.09.2022
Bruttoresultat

342'

Primær drift

170'

Årets resultat

119'

Aktiver

675'

Kortfristede aktiver

675'

Egenkapital

172'

Afkastningsgrad

25 %

Soliditetsgrad

26 %

Likviditetsgrad

134 %

Resultat
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
27.09.2021
2019
05.10.2020
2018
23.09.2019
2016
20.09.2018
Nettoomsætning489.227299.727198.345100.83021.522
Bruttoresultat342.026145.84645.66612.182-38.832
Resultat af primær drift170.03630.53716.80512.182-39.062
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00000
Finansielle indtægter00000
Finansieringsomkostninger-17.007-12.098-7.332-1.773-203
Andre finansielle omkostninger00000
Resultat før skat153.02918.4399.47310.409-39.265
Resultat119.37017.3149.47310.409-39.265
Forslag til udbytte00000
Aktiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
27.09.2021
2019
05.10.2020
2018
23.09.2019
2016
20.09.2018
Kortfristede varebeholdninger398.751362.188277.062148.3338.515
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 157.759237.457168.884108.08412.893
Likvider118.56580.43262.46411.83123.401
Kortfristede aktiver675.075680.077508.410268.24844.809
Immaterielle aktiver og goodwill00000
Finansielle anlægsaktiver00000
Materielle aktiver00000
Langfristede aktiver00000
Aktiver675.075680.077508.410268.24844.809
Aktiver
23.09.2022
Passiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
27.09.2021
2019
05.10.2020
2018
23.09.2019
2016
20.09.2018
Forslag til udbytte00000
Egenkapital172.30152.93135.61726.14415.735
Hensatte forpligtelser00000
Langfristet gæld til banker00000
Anden langfristet gæld00000
Leverandører af varer og tjenesteydelser29.32988.84060.86175.1468.895
Kortfristede forpligtelser502.774626.021472.793242.10429.074
Gældsforpligtelser502.774627.146472.793242.10429.074
Forpligtelser502.774627.146472.793242.10429.074
Passiver675.075680.077508.410268.24844.809
Passiver
23.09.2022
Nøgletal
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
27.09.2021
2019
05.10.2020
2018
23.09.2019
2016
20.09.2018
Afkastningsgrad 25,2 %4,5 %3,3 %4,5 %-87,2 %
Dækningsgrad 69,9 %48,7 %23,0 %12,1 %-180,4 %
Resultatgrad 24,4 %5,8 %4,8 %10,3 %-182,4 %
Varelagerets omsætningshastighed 1,2 0,8 0,7 0,7 2,5
Egenkapitals-forretning 69,3 %32,7 %26,6 %39,8 %-249,5 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal 999,8 %252,4 %229,2 %687,1 %-19.242,4 %
Soliditestgrad 25,5 %7,8 %7,0 %9,7 %35,1 %
Likviditetsgrad 134,3 %108,6 %107,5 %110,8 %154,1 %
Resultat
23.09.2022
Gæld
23.09.2022
Årsrapport
23.09.2022
Nyeste:01.05.2021- 30.04.2022(offentliggjort: 23.09.2022)
Beretning
23.09.2022
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2022-09-19
Ledelsespåtegning:Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 01. maj 2021 - 30. april 2022 for Kjærgård & Stampe ApS. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er ledelsens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.