Copied
 
 
2023, DKK
11.07.2024
Bruttoresultat

-5.625

Primær drift

-5.625

Årets resultat

373'

Aktiver

6.223'

Kortfristede aktiver
Na.
Egenkapital

6.008'

Afkastningsgrad

-0 %

Soliditetsgrad

97 %

Likviditetsgrad

0 %

Resultat
11.07.2024
Årsrapport
2023
11.07.2024
2022
19.07.2023
2021
15.07.2022
2020
04.08.2021
2019
08.07.2020
2018
01.07.2019
2016
31.05.2018
Nettoomsætning
Bruttoresultat-5.625-10.000-9.250-13.328-58.813-9.273-15.500
Resultat af primær drift-5.625-10.000-9.250-13.328-58.813-9.273-15.500
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0000000
Finansielle indtægter0000000
Finansieringsomkostninger-2270-5.571-4.266-1.078-1.036-908
Andre finansielle omkostninger0000000
Resultat før skat372.965263.469-14.821-37.594-59.891-10.309-16.408
Resultat372.965263.469-14.821-37.594-59.891-10.309-16.408
Forslag til udbytte0000000
Aktiver
11.07.2024
Årsrapport
2023
11.07.2024
2022
19.07.2023
2021
15.07.2022
2020
04.08.2021
2019
08.07.2020
2018
01.07.2019
2016
31.05.2018
Kortfristede varebeholdninger0000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 0000000
Likvider0000000
Kortfristede aktiver0000000
Immaterielle aktiver og goodwill0000000
Finansielle anlægsaktiver6.222.6505.843.83389.50049.50069.50069.50069.500
Materielle aktiver0000000
Langfristede aktiver6.222.6505.843.83389.50049.50069.50069.50069.500
Aktiver6.222.6505.843.83389.50049.50069.50069.50069.500
Aktiver
11.07.2024
Passiver
11.07.2024
Årsrapport
2023
11.07.2024
2022
19.07.2023
2021
15.07.2022
2020
04.08.2021
2019
08.07.2020
2018
01.07.2019
2016
31.05.2018
Forslag til udbytte0000000
Egenkapital6.008.2765.635.311-89.022-74.201-36.60823.28333.592
Hensatte forpligtelser0000000
Langfristet gæld til banker0000000
Anden langfristet gæld000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser13.12520.00010.00023.75010.00010.00010.000
Kortfristede forpligtelser214.374208.522178.522123.701106.10846.21735.908
Gældsforpligtelser214.374208.522178.522123.701106.10846.21735.908
Forpligtelser214.374208.522178.522123.701106.10846.21735.908
Passiver6.222.6505.843.83389.50049.50069.50069.50069.500
Passiver
11.07.2024
Nøgletal
11.07.2024
Årsrapport
2023
11.07.2024
2022
19.07.2023
2021
15.07.2022
2020
04.08.2021
2019
08.07.2020
2018
01.07.2019
2016
31.05.2018
Afkastningsgrad -0,1 %-0,2 %-10,3 %-26,9 %-84,6 %-13,3 %-22,3 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 6,2 %4,7 %16,6 %50,7 %163,6 %-44,3 %-48,8 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal -2.478,0 %Na.-166,0 %-312,4 %-5.455,8 %-895,1 %-1.707,0 %
Soliditestgrad 96,6 %96,4 %-99,5 %-149,9 %-52,7 %33,5 %48,3 %
Likviditetsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultat
11.07.2024
Gæld
11.07.2024
Årsrapport
11.07.2024
Nyeste:01.01.2023- 31.12.2023(offentliggjort: 11.07.2024)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for Michæl Damgård Nielsen Holding ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed. Herudover har virksomheden valgt at følge enkelte regler for klasse C-virksomheder. Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:4. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Selskabet har afgivet selvskyldnerkaution for kapitalinteressers mellemværender med pengeinstitut, som pr. 31. december 2023 udgør: t.kr. MMB Padel ApS 4 MiMo Investment ApS -10.530 MiMo Industrivej ApS -517
Beretning
11.07.2024
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2024-07-08
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2023 for Michæl Damgård Nielsen Holding ApS.