Copied
 
 
2023, DKK
11.07.2024
Bruttoresultat

3.588'

Primær drift

104'

Årets resultat

67.153

Aktiver

2.291'

Kortfristede aktiver

2.075'

Egenkapital

702'

Afkastningsgrad

5 %

Soliditetsgrad

31 %

Likviditetsgrad

131 %

Resultat
11.07.2024
Årsrapport
2023
11.07.2024
2022
31.07.2023
2021
18.07.2022
2020
16.07.2021
2019
18.05.2020
2018
04.06.2019
2017
14.03.2019
2016
03.03.2018
Nettoomsætning
Bruttoresultat3.587.5153.389.9252.433.7141.691.65501.071.0520
Resultat af primær drift103.56634.871208.607-293.855258.353221.488143.327
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0000000
Finansielle indtægter0002.325000
Finansieringsomkostninger0000000
Andre finansielle omkostninger-22.017-24.474-10.4360-2.594-1.794-1.140
Resultat før skat81.54910.397198.171-291.530255.75900
Resultat67.1531.140209.360-288.039198.472170.265110.529
Forslag til udbytte0000-116.50000
Aktiver
11.07.2024
Årsrapport
2023
11.07.2024
2022
31.07.2023
2021
18.07.2022
2020
16.07.2021
2019
18.05.2020
2018
04.06.2019
2017
14.03.2019
2016
03.03.2018
Kortfristede varebeholdninger0000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 1.851.399907.801348.344793.270477.500357.538140.726
Likvider224.091612.132965.401391.269857.359386.268242.361
Kortfristede aktiver2.075.4901.519.9331.313.7451.184.5391.334.859743.806383.087
Immaterielle aktiver og goodwill0000000
Finansielle anlægsaktiver102.304102.304102.3040000
Materielle aktiver113.270142.47000000
Langfristede aktiver215.574244.774102.3040000
Aktiver2.291.0641.764.7071.416.0491.184.5391.334.859743.806383.087
Aktiver
11.07.2024
Passiver
11.07.2024
Årsrapport
2023
11.07.2024
2022
31.07.2023
2021
18.07.2022
2020
16.07.2021
2019
18.05.2020
2018
04.06.2019
2017
14.03.2019
2016
03.03.2018
Forslag til udbytte0000116.50000
Egenkapital701.839634.686633.546424.186828.725330.794160.529
Hensatte forpligtelser0000000
Langfristet gæld til banker0000000
Anden langfristet gæld0000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser25.000129.37225.0000000
Kortfristede forpligtelser1.589.2251.130.021782.503760.353506.134361.639222.558
Gældsforpligtelser1.589.2251.130.021782.503760.353506.134413.012222.558
Forpligtelser1.589.2251.130.021782.503760.353506.134413.012222.558
Passiver2.291.0641.764.7071.416.0491.184.5391.334.859743.806383.087
Passiver
11.07.2024
Nøgletal
11.07.2024
Årsrapport
2023
11.07.2024
2022
31.07.2023
2021
18.07.2022
2020
16.07.2021
2019
18.05.2020
2018
04.06.2019
2017
14.03.2019
2016
03.03.2018
Afkastningsgrad 4,5 %2,0 %14,7 %-24,8 %19,4 %29,8 %37,4 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 9,6 %0,2 %33,0 %-67,9 %23,9 %51,5 %68,9 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.58,7 %Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Soliditestgrad 30,6 %36,0 %44,7 %35,8 %62,1 %44,5 %41,9 %
Likviditetsgrad 130,6 %134,5 %167,9 %155,8 %263,7 %205,7 %172,1 %
Resultat
11.07.2024
Gæld
11.07.2024
Årsrapport
11.07.2024
Nyeste:01.01.2023- 31.12.2023(offentliggjort: 11.07.2024)
Beretning
11.07.2024
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2024-06-30
Ledelsespåtegning:Jeg har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2023 for Mediano ApS. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Selskabets ledelse anser fortsat betingelserne for at undlade revision for opfyldte. Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. Samtidig er det min opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.