Copied

Formål
Formål
Selskabets formål er at drive advokatvirksomhed.
Sidst opdateret den 01.10.2016 og angivet som gældende fra 01.10.2016 (2312 dage).
Ingen historik.
Status
Virksomhedsstatus
NORMAL.
Sidst opdateret den 01.10.2016 og angivet som gældende fra 01.10.2016 (2312 dage).
Ingen historik.
Branche
Branche
Juridisk bistand (691000).
Sidst opdateret den 01.10.2016 og angivet som gældende fra 01.10.2016 (2312 dage).
Ingen historik.
Revision
Revisionfravalgt
false.
Sidst opdateret den 01.10.2016 og angivet som gældende fra 01.10.2016 (2312 dage).
Ingen historik.
Revisor
Revisor
DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB
Sidst opdateret den 01.10.2016 og angivet som gældende fra 01.10.2016 (2312 dage).
Ingen historik.
Form
Virksomhedsform
70.
Sidst opdateret den 01.10.2016 og angivet som gældende fra 01.10.2016 (2312 dage).
Ingen historik.
Kontakt
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Telefon
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Navne
Ingen historik.
Tegningsregel
Tegningsregel
Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden i forening med ét bestyrelsesmedlem, af direktøren i forening med ét bestyrelsesmedlem, af komplementaren i forening med ét bestyrelsesmedlem eller af bestyrelsens medlemmer i forening.
Sidst opdateret den 01.10.2016 og angivet som gældende fra 01.10.2016 (2312 dage).
Fortolkning (4 tegningsmuligheder)
formanden + 1 bestyrelsesmedlem
direktøren + 1 bestyrelsesmedlem
komplementaren + 1 bestyrelsesmedlem
bestyrelsesmedlemmer
Ingen historik.
Ansatte
30.01.2023
Kapital
30.01.2023
Fra årsrapport
Type af revisorbistand:Revisionspåtegning
Navn på revisionsvirksomhed:Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Revisionsvirksomhedens CVR-nr.:33963556
Beskrivelse af revisor:statsautoriseret revisor
Virksomhedens regnskabsklasse:Regnskabsklasse C, stor virksomhed
Grundlag for konklusion (revision):Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationalestandarder om revision og de yderligere krav, der er gældende iDanmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmerebeskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionenaf årsregnskabet”. Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelsemed internationale etiske regler for revisorer (IESBA’sEtiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesomvi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disseregler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbeviser tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.
Konklusion (revision):Vi har revideret årsregnskabet for Gorrissen FederspielAdvokatpartnerselskab for regnskabsåret 01. 01. 2020 - 31. 12. 2020,der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelseog noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billedeaf selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. 12. 2020samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme forregnskabsåret 01. 01. 2020 - 31. 12. 2020 i overensstemmelse medårsregnskabsloven.
Udtalelse om ledelsesberetningen (revision):Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen. Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen,og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhedom ledelsesberetningen. I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvarat læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, omledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabeteller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synesat indeholde væsentlig fejlinformation. Vores ansvar er herudover at overveje, om ledelsesberetningenindeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven. Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningener i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdeti overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikkefundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.
Bibranche
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Børsnoteret
30.01.2023
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Hjemmeside
30.01.2023
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.