Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

765'

Primær drift

14.394

Årets resultat

947

Aktiver

272'

Kortfristede aktiver

272'

Egenkapital

62.359

Afkastningsgrad

5 %

Soliditetsgrad

23 %

Likviditetsgrad

130 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
28.04.2022
2020
29.03.2021
2019
03.06.2020
2018
10.04.2019
2016
16.03.2018
Nettoomsætning
Bruttoresultat764.747830.269819.479000
Resultat af primær drift14.39410.0518.23411.9507.83833.485
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 000000
Finansielle indtægter000000
Finansieringsomkostninger-13.205-8.063-5.610-8.491-6.743-2.397
Andre finansielle omkostninger000000
Resultat før skat1.1891.9882.6243.4591.09531.088
Resultat9471.5702.0522.71185524.249
Forslag til udbytte00000-20.000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
28.04.2022
2020
29.03.2021
2019
03.06.2020
2018
10.04.2019
2016
16.03.2018
Kortfristede varebeholdninger154.297134.276109.971106.08251.94529.834
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 89.441173.247103.821144.401141.917142.296
Likvider27.91314.460215.47716.08220.76796.489
Kortfristede aktiver271.651321.983429.269266.565214.629268.619
Immaterielle aktiver og goodwill000000
Finansielle anlægsaktiver000000
Materielle aktiver000000
Langfristede aktiver000000
Aktiver271.651321.983429.269266.565214.629268.619
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
28.04.2022
2020
29.03.2021
2019
03.06.2020
2018
10.04.2019
2016
16.03.2018
Forslag til udbytte0000020.000
Egenkapital62.35961.41259.86757.81555.10474.249
Hensatte forpligtelser000000
Langfristet gæld til banker000000
Anden langfristet gæld00000
Leverandører af varer og tjenesteydelser42.40665.46988.042113.07677.93355.254
Kortfristede forpligtelser209.292260.571369.402208.750159.525194.370
Gældsforpligtelser209.292260.571369.402208.750159.525194.370
Forpligtelser209.292260.571369.402208.750159.525194.370
Passiver271.651321.983429.269266.565214.629268.619
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
28.04.2022
2020
29.03.2021
2019
03.06.2020
2018
10.04.2019
2016
16.03.2018
Afkastningsgrad 5,3 %3,1 %1,9 %4,5 %3,7 %12,5 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 1,5 %2,6 %3,4 %4,7 %1,6 %32,7 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.82,5 %
Gældsdæknings-nøgletal 109,0 %124,7 %146,8 %140,7 %116,2 %1.397,0 %
Soliditestgrad 23,0 %19,1 %13,9 %21,7 %25,7 %27,6 %
Likviditetsgrad 129,8 %123,6 %116,2 %127,7 %134,5 %138,2 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-26
Ledelsespåtegning:Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 01. januar 2022 - 31. december 2022 for LBit. dk ApS. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er ledelsens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.