Copied
 
 
2023, DKK
25.03.2024
Bruttoresultat

885'

Primær drift

885'

Årets resultat

691'

Aktiver

856'

Kortfristede aktiver

853'

Egenkapital

659'

Afkastningsgrad

103 %

Soliditetsgrad

77 %

Likviditetsgrad

434 %

Resultat
25.03.2024
Årsrapport
2023
25.03.2024
2022
26.05.2023
2021
20.01.2022
2020
07.01.2022
2019
16.10.2020
2018
21.10.2019
2017
11.11.2018
2016
13.10.2017
Nettoomsætning0000
Bruttoresultat884.750-63200000
Resultat af primær drift884.750000000
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0000000
Finansielle indtægter132000000
Finansieringsomkostninger-4-23200000
Andre finansielle omkostninger0000000
Resultat før skat884.878-864-7.5000000
Resultat690.948-864-7.5000000
Forslag til udbytte-61.000000000
Aktiver
25.03.2024
Årsrapport
2023
25.03.2024
2022
26.05.2023
2021
20.01.2022
2020
07.01.2022
2019
16.10.2020
2018
21.10.2019
2017
11.11.2018
2016
13.10.2017
Kortfristede varebeholdninger0000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 162.837000000
Likvider690.21927.07835.00010101010
Kortfristede aktiver853.05627.07835.00010101010
Immaterielle aktiver og goodwill0000000
Finansielle anlægsaktiver2.4552.4552.4550000
Materielle aktiver0000000
Langfristede aktiver2.4552.4552.4550000
Aktiver855.51129.53337.45510101010
Aktiver
25.03.2024
Passiver
25.03.2024
Årsrapport
2023
25.03.2024
2022
26.05.2023
2021
20.01.2022
2020
07.01.2022
2019
16.10.2020
2018
21.10.2019
2017
11.11.2018
2016
13.10.2017
Forslag til udbytte61.000000000
Egenkapital659.11327.06532.50010101010
Hensatte forpligtelser0000000
Langfristet gæld til banker0000000
Anden langfristet gæld00000
Leverandører af varer og tjenesteydelser002.5000000
Kortfristede forpligtelser196.3982.4684.9550000
Gældsforpligtelser196.3982.4684.9550000
Forpligtelser196.3982.4684.9550000
Passiver855.51129.53337.45510101010
Passiver
25.03.2024
Nøgletal
25.03.2024
Årsrapport
2023
25.03.2024
2022
26.05.2023
2021
20.01.2022
2020
07.01.2022
2019
16.10.2020
2018
21.10.2019
2017
11.11.2018
2016
13.10.2017
Afkastningsgrad 103,4 %Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 104,8 %-3,2 %-23,1 %Na.Na.Na.Na.
Payout-ratio 8,8 %Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal 22.118.750,0 %Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Soliditestgrad 77,0 %91,6 %86,8 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %
Likviditetsgrad 434,4 %1.097,2 %706,4 %Na.Na.Na.Na.
Resultat
25.03.2024
Gæld
25.03.2024
Årsrapport
25.03.2024
Nyeste:01.01.2023- 31.12.2023(offentliggjort: 25.03.2024)
Beretning
25.03.2024
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2024-03-20
Ledelsespåtegning:Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 01. januar 2023 - 31. december 2023 for Morten Nyegård Holding ApS. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er ledelsens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.