Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

-632

Primær drift
Na.
Årets resultat

-864

Aktiver

29.533

Kortfristede aktiver

27.078

Egenkapital

27.065

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

92 %

Likviditetsgrad

+500%

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
20.01.2022
2020
07.01.2022
2019
16.10.2020
2018
21.10.2019
2017
11.11.2018
2016
13.10.2017
Nettoomsætning0000
Bruttoresultat-63200000
Resultat af primær drift000000
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 000000
Finansielle indtægter000000
Finansieringsomkostninger-23200000
Andre finansielle omkostninger000000
Resultat før skat-864-7.5000000
Resultat-864-7.5000000
Forslag til udbytte000000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
20.01.2022
2020
07.01.2022
2019
16.10.2020
2018
21.10.2019
2017
11.11.2018
2016
13.10.2017
Kortfristede varebeholdninger000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 000000
Likvider27.07835.00010101010
Kortfristede aktiver27.07835.00010101010
Immaterielle aktiver og goodwill000000
Finansielle anlægsaktiver2.4552.4550000
Materielle aktiver000000
Langfristede aktiver2.4552.4550000
Aktiver29.53337.45510101010
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
20.01.2022
2020
07.01.2022
2019
16.10.2020
2018
21.10.2019
2017
11.11.2018
2016
13.10.2017
Forslag til udbytte000000
Egenkapital27.06532.50010101010
Hensatte forpligtelser000000
Langfristet gæld til banker000000
Anden langfristet gæld00000
Leverandører af varer og tjenesteydelser02.5000000
Kortfristede forpligtelser2.4684.9550000
Gældsforpligtelser2.4684.9550000
Forpligtelser2.4684.9550000
Passiver29.53337.45510101010
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
20.01.2022
2020
07.01.2022
2019
16.10.2020
2018
21.10.2019
2017
11.11.2018
2016
13.10.2017
Afkastningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning -3,2 %-23,1 %Na.Na.Na.Na.
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Soliditestgrad 91,6 %86,8 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %
Likviditetsgrad 1.097,2 %706,4 %Na.Na.Na.Na.
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-09
Ledelsespåtegning:Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 01. januar 2022 - 31. december 2022 for Morten Nyegård Holding ApS. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er ledelsens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.