Copied
 
 
Formål
Formål
Selskabets formål er at drive advokatvirksomhed.
Sidst opdateret den 05.07.2016 og angivet som gældende fra 01.07.2016 (2886 dage).
Ingen historik.
Status
Virksomhedsstatus
NORMAL.
Sidst opdateret den 05.07.2016 og angivet som gældende fra 01.07.2016 (2886 dage).
Ingen historik.
Branche
Branche
Juridisk bistand (691000).
Sidst opdateret den 05.07.2016 og angivet som gældende fra 01.07.2016 (2886 dage).
Ingen historik.
Revision
Revisionfravalgt
true.
Sidst opdateret den 30.06.2023 og angivet som gældende fra 13.06.2022 (713 dage).
HistorikStartStop
true13.06.2022
false01.07.201612.06.2022
Revisor
Ingen nuværende registrering.
Form
Virksomhedsform
80.
Sidst opdateret den 05.07.2016 og angivet som gældende fra 01.07.2016 (2886 dage).
Ingen historik.
Kontakt
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Telefon
Telefonnummer
31411323.
Sidst opdateret den 23.03.2018 og angivet som gældende fra 23.03.2018 (2256 dage).
Ingen historik.
Navne
Ingen historik.
Tegningsregel
Tegningsregel
Selskabet tegnes af en direktør.
Sidst opdateret den 05.07.2016 og angivet som gældende fra 01.07.2016 (2886 dage).
Fortolkning (1 tegningsmulighed)
1 direktør
Ingen historik.
Ansatte
26.05.2024
Kapital
26.05.2024
Fra årsrapport
Type af revisorbistand:Revisionspåtegning
Navn på revisionsvirksomhed:ALBJERG, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Revisionsvirksomhedens CVR-nr.:35382879
Beskrivelse af revisor:statsautoriseret revisor
Virksomhedens regnskabsklasse:Regnskabsklasse B
Grundlag for konklusion (revision):Grundlag for konklusion Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisorers etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA Code. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.
Konklusion (revision):Vi har revideret årsregnskabet for Advokatanpartsselskabet Intellecto for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, noter og anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Bibranche
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Børsnoteret
26.05.2024
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Hjemmeside
26.05.2024
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.