Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

-21.757

Primær drift

-22.642

Årets resultat

-41.510

Aktiver

50.371

Kortfristede aktiver

50.371

Egenkapital

-153'

Afkastningsgrad

-45 %

Soliditetsgrad

-304 %

Likviditetsgrad

25 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
20.07.2022
2020
07.07.2021
2019
11.09.2020
2018
13.06.2019
2017
30.05.2018
2016
01.06.2017
Nettoomsætning
Bruttoresultat-21.757-82.202391.424191.782
Resultat af primær drift-22.642-277.762209.489134.297
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0000
Finansielle indtægter00-342-302
Finansieringsomkostninger18.8682.2920-35.706
Andre finansielle omkostninger00-20.2480
Resultat før skat-41.510-280.054188.89998.289
Resultat-41.510-280.054146.30782.977
Forslag til udbytte00-56.5000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
20.07.2022
2020
07.07.2021
2019
11.09.2020
2018
13.06.2019
2017
30.05.2018
2016
01.06.2017
Kortfristede varebeholdninger0000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 47.26540.513330.95733.092
Likvider3.10612.798335.423189.331
Kortfristede aktiver50.37153.311666.380222.423
Immaterielle aktiver og goodwill0000
Finansielle anlægsaktiver0000
Materielle aktiver0027.4740
Langfristede aktiver0027.4740
Aktiver50.37153.311693.854222.423
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
20.07.2022
2020
07.07.2021
2019
11.09.2020
2018
13.06.2019
2017
30.05.2018
2016
01.06.2017
Forslag til udbytte0056.5000
Egenkapital-153.301-111.791223.76378.955
Hensatte forpligtelser0000
Langfristet gæld til banker0000
Anden langfristet gæld00215.0000
Leverandører af varer og tjenesteydelser00136.57879.908
Kortfristede forpligtelser203.672165.102255.091143.468
Gældsforpligtelser203.672165.102470.091143.468
Forpligtelser203.672165.102470.091143.468
Passiver50.37153.311693.854222.423
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
20.07.2022
2020
07.07.2021
2019
11.09.2020
2018
13.06.2019
2017
30.05.2018
2016
01.06.2017
Afkastningsgrad -45,0 %-521,0 %30,2 %60,4 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 27,1 %250,5 %65,4 %105,1 %
Payout-ratio Na.Na.38,6 %Na.
Gældsdæknings-nøgletal 120,0 %12.118,8 %Na.376,1 %
Soliditestgrad -304,3 %-209,7 %32,2 %35,5 %
Likviditetsgrad 24,7 %32,3 %261,2 %155,0 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-18
Ledelsespåtegning:LEDELSESPÅTEGNINGDirektionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1/1 2022 - 31/12 2022 for Bros. Group ApS. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2022 og af resultatet af selskabets aktiviteter samt pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 2022 - 31. december 2022. Direktionen anser fortsat betingelserne for at undlade revision for opfyldte. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:HovedaktivitetVirksomhedens formål er at drive online virksomhed.