Copied

2021, DKK
23.09.2022
Bruttoresultat

-6.882

Primær drift

-6.882

Årets resultat

-199'

Aktiver

878'

Kortfristede aktiver

456'

Egenkapital

484'

Afkastningsgrad

-1 %

Soliditetsgrad

55 %

Likviditetsgrad

486 %

Resultat
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
23.11.2021
2019
14.10.2020
2018
19.11.2019
2017
30.11.2018
2016
30.06.2017
Nettoomsætning00
Bruttoresultat-6.882-6.253-6.500000
Resultat af primær drift-6.882-6.253-6.500-9.501-6.512-35.786
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 000000
Finansielle indtægter13.36513.12912.92312.74713.9140
Finansieringsomkostninger-23.007-46.412-59.641-86.787-71.966-16.600
Andre finansielle omkostninger000000
Resultat før skat-199.2101.125.569178.762-398.412-64.564-52.386
Resultat-199.2101.125.569178.762-398.412-64.564-52.386
Forslag til udbytte0-113.0000000
Aktiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
23.11.2021
2019
14.10.2020
2018
19.11.2019
2017
30.11.2018
2016
30.06.2017
Kortfristede varebeholdninger000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 456.259449.144441.640434.216426.969513.660
Likvider000040.6805.400
Kortfristede aktiver456.259449.144441.640434.216467.649519.060
Immaterielle aktiver og goodwill000000
Finansielle anlægsaktiver422.0291.303.714412.609580.629995.5001.500.000
Materielle aktiver000000
Langfristede aktiver422.0291.303.714412.609580.629995.5001.500.000
Aktiver878.2881.752.858854.2491.014.8451.463.1492.019.060
Aktiver
23.09.2022
Passiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
23.11.2021
2019
14.10.2020
2018
19.11.2019
2017
30.11.2018
2016
30.06.2017
Forslag til udbytte0113.0000000
Egenkapital484.346796.555-329.014-507.776-109.364-2.386
Hensatte forpligtelser000000
Langfristet gæld til banker0380.000640.000952.8921.040.0001.306.446
Anden langfristet gæld300.000400.000400.000400.000400.000500.000
Leverandører af varer og tjenesteydelser18.25021.62521.00037.00021.00015.000
Kortfristede forpligtelser93.942176.303143.263169.729132.513215.000
Gældsforpligtelser393.942956.3031.183.2631.522.6211.572.5132.021.446
Forpligtelser393.942956.3031.183.2631.522.6211.572.5132.021.446
Passiver878.2881.752.858854.2491.014.8451.463.1492.019.060
Passiver
23.09.2022
Nøgletal
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
23.11.2021
2019
14.10.2020
2018
19.11.2019
2017
30.11.2018
2016
30.06.2017
Afkastningsgrad -0,8 %-0,4 %-0,8 %-0,9 %-0,4 %-1,8 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning -41,1 %141,3 %-54,3 %78,5 %59,0 %2.195,6 %
Payout-ratio Na.10,0 %Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal -29,9 %-13,5 %-10,9 %-10,9 %-9,0 %-215,6 %
Soliditestgrad 55,1 %45,4 %-38,5 %-50,0 %-7,5 %-0,1 %
Likviditetsgrad 485,7 %254,8 %308,3 %255,8 %352,9 %241,4 %
Resultat
23.09.2022
Gæld
23.09.2022
Årsrapport
23.09.2022
Nyeste:01.07.2021- 30.06.2022(offentliggjort: 23.09.2022)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.
Beretning
23.09.2022
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2022-09-19
Ledelsespåtegning:Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 01. juli 2021 - 30. juni 2022 for LisDan Holding ApS. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er ledelsens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.