Copied

2020, DKK
10.03.2021
Bruttoresultat

148'

Primær drift

147'

Årets resultat

121'

Aktiver

122'

Kortfristede aktiver

122'

Egenkapital

1.939

Afkastningsgrad

121 %

Soliditetsgrad

2 %

Likviditetsgrad

102 %

Resultat
10.03.2021
Årsrapport
2020
10.03.2021
2019
31.08.2020
2018
22.05.2019
2017
04.06.2018
2016
04.07.2017
Nettoomsætning
Bruttoresultat147.938205.582153.898-1.181-14.385205.974329.825
Resultat af primær drift146.81635.126-47.238-1.181-14.385-82.993-79.135
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0000000
Finansielle indtægter0000000
Finansieringsomkostninger-20-344-7.683-6.182-5.833-4.500-21
Andre finansielle omkostninger0000000
Resultat før skat146.79634.782-54.921-7.363-20.218-87.493-79.156
Resultat120.92327.130-42.839-5.743-15.770-69.175-62.586
Forslag til udbytte0000000
Aktiver
10.03.2021
Årsrapport
2020
10.03.2021
2019
31.08.2020
2018
22.05.2019
2017
04.06.2018
2016
04.07.2017
Kortfristede varebeholdninger0000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 19.34345.38654.77845.01943.76334.88825.791
Likvider102.16438.66465.34818.4468.52030.38842.948
Kortfristede aktiver121.50784.050120.12663.46552.28365.27668.739
Immaterielle aktiver og goodwill0000000
Finansielle anlægsaktiver00000012.180
Materielle aktiver0000000
Langfristede aktiver00000012.180
Aktiver121.50784.050120.12663.46552.28365.27680.919
Aktiver
10.03.2021
Passiver
10.03.2021
Årsrapport
2020
10.03.2021
2019
31.08.2020
2018
22.05.2019
2017
04.06.2018
2016
04.07.2017
Forslag til udbytte0000000
Egenkapital1.939-118.983-146.113-103.273-97.530-81.760-12.586
Hensatte forpligtelser0000000
Langfristet gæld til banker0000000
Anden langfristet gæld000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser6580870001.263
Kortfristede forpligtelser119.568203.033266.239166.738149.813147.03693.505
Gældsforpligtelser119.568203.033266.239166.738149.813147.03693.505
Forpligtelser119.568203.033266.239166.738149.813147.03693.505
Passiver121.50784.050120.12663.46552.28365.27680.919
Passiver
10.03.2021
Nøgletal
10.03.2021
Årsrapport
2020
10.03.2021
2019
31.08.2020
2018
22.05.2019
2017
04.06.2018
2016
04.07.2017
Afkastningsgrad 120,8 %41,8 %-39,3 %-1,9 %-27,5 %-127,1 %-97,8 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 6.236,4 %-22,8 %29,3 %5,6 %16,2 %84,6 %497,3 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal 734.080,0 %10.211,0 %-614,8 %-19,1 %-246,6 %-1.844,3 %-376.833,3 %
Soliditestgrad 1,6 %-141,6 %-121,6 %-162,7 %-186,5 %-125,3 %-15,6 %
Likviditetsgrad 101,6 %41,4 %45,1 %38,1 %34,9 %44,4 %73,5 %
Resultat
10.03.2021
Gæld
10.03.2021
Årsrapport
10.03.2021
Nyeste:01.01.2020- 31.12.2020(offentliggjort: 10.03.2021)
Beretning
10.03.2021
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-04-06
Ledelsespåtegning:Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 01. januar 2022 - 31. december 2022 for Sanborn ApS. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er ledelsens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.