Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat
Na.
Primær drift

0

Årets resultat

0

Aktiver

6.396

Kortfristede aktiver

6.396

Egenkapital

6.396

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

100 %

Likviditetsgrad

0 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
30.06.2022
2020
19.07.2021
2019
31.08.2020
2018
20.06.2019
2017
05.06.2018
2016
02.06.2017
Nettoomsætning0
Resultat af primær drift0000000
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0000000
Finansielle indtægter0000000
Finansieringsomkostninger00-2.2700-345-110
Andre finansielle omkostninger0000000
Resultat før skat00-2.270070.655-110
Resultat00-2.270070.655-110
Forslag til udbytte0000000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
30.06.2022
2020
19.07.2021
2019
31.08.2020
2018
20.06.2019
2017
05.06.2018
2016
02.06.2017
Kortfristede varebeholdninger0000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 0068.83550.00050.00050.00050.000
Likvider6.3969.7708.767194194390
Kortfristede aktiver6.3969.77077.60250.19450.19450.03950.000
Immaterielle aktiver og goodwill0000000
Finansielle anlægsaktiver0040.97670.65570.65500
Materielle aktiver0000000
Langfristede aktiver0040.97670.65570.65500
Aktiver6.3969.770118.578120.849120.84950.03950.000
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
30.06.2022
2020
19.07.2021
2019
31.08.2020
2018
20.06.2019
2017
05.06.2018
2016
02.06.2017
Forslag til udbytte0000000
Egenkapital6.3969.770118.578120.849120.84949.98950.000
Hensatte forpligtelser0000000
Langfristet gæld til banker0000000
Anden langfristet gæld000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser0000000
Kortfristede forpligtelser00000500
Gældsforpligtelser00000500
Forpligtelser00000500
Passiver6.3969.770118.578120.849120.84950.03950.000
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
30.06.2022
2020
19.07.2021
2019
31.08.2020
2018
20.06.2019
2017
05.06.2018
2016
02.06.2017
Afkastningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Dækningsgrad
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning Na.Na.-1,9 %Na.58,5 %0,0 %Na.
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Soliditestgrad 100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %99,9 %100,0 %
Likviditetsgrad Na.Na.Na.Na.Na.100.078,0 %Na.
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-26
Ledelsespåtegning:Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 01. januar 2022 - 31. december 2022 for Scandi Home ApS. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er ledelsens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.