Copied

2022, DKK
25.01.2023
Bruttoresultat

297'

Primær drift

-20.517

Årets resultat

-20.517

Aktiver

730'

Kortfristede aktiver

316'

Egenkapital

-2.485'

Afkastningsgrad

-3 %

Soliditetsgrad

-340 %

Likviditetsgrad

10 %

Resultat
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
12.02.2022
2020
18.05.2021
2019
28.09.2020
2018
07.06.2019
2017
11.06.2018
2016
15.06.2017
Nettoomsætning
Bruttoresultat297.379556.995470.310757.356196.92366.961279.863
Resultat af primær drift-20.517-227.122-800.647-324.547-700.989-482.03310.995
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0000000
Finansielle indtægter0000000
Finansieringsomkostninger0000000
Andre finansielle omkostninger0-1.261-1.421-402-392-150
Resultat før skat-20.517-228.283-802.292-384.866-745.097-519.479748
Resultat-20.517-228.283-802.292-300.195-630.812-405.194583
Forslag til udbytte0000000
Aktiver
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
12.02.2022
2020
18.05.2021
2019
28.09.2020
2018
07.06.2019
2017
11.06.2018
2016
15.06.2017
Kortfristede varebeholdninger0000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 230.089265.749214.503214.504448.004668.626486.060
Likvider86.08813.225344.353376.99238.186268.759648.748
Kortfristede aktiver316.177278.974558.856591.496486.190937.3851.134.808
Immaterielle aktiver og goodwill0000000
Finansielle anlægsaktiver0000000
Materielle aktiver414.057414.05700000
Langfristede aktiver414.057414.05700000
Aktiver730.234693.031558.856591.496486.190937.3851.134.808
Aktiver
25.01.2023
Passiver
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
12.02.2022
2020
18.05.2021
2019
28.09.2020
2018
07.06.2019
2017
11.06.2018
2016
15.06.2017
Forslag til udbytte0000000
Egenkapital-2.485.325-2.257.042-1.359.329-1.233.668-983.473-354.61150.583
Hensatte forpligtelser0000000
Langfristet gæld til banker0000000
Anden langfristet gæld0000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser056.484-6.6270017.735147.094
Kortfristede forpligtelser3.215.5592.950.0731.918.1881.825.1641.469.6631.291.9961.084.225
Gældsforpligtelser3.215.5592.950.0731.918.1851.825.1641.469.6631.291.9961.084.225
Forpligtelser3.215.5592.950.0731.918.1851.825.1641.469.6631.291.9961.084.225
Passiver730.234693.031558.856591.496486.190937.3851.134.808
Passiver
25.01.2023
Nøgletal
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
12.02.2022
2020
18.05.2021
2019
28.09.2020
2018
07.06.2019
2017
11.06.2018
2016
15.06.2017
Afkastningsgrad -2,8 %-32,8 %-143,3 %-54,9 %-144,2 %-51,4 %1,0 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 0,8 %10,1 %59,0 %24,3 %64,1 %114,3 %1,2 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Soliditestgrad -340,3 %-325,7 %-243,2 %-208,6 %-202,3 %-37,8 %4,5 %
Likviditetsgrad 9,8 %9,5 %29,1 %32,4 %33,1 %72,6 %104,7 %
Resultat
25.01.2023
Gæld
25.01.2023
Årsrapport
25.01.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 25.01.2023)
Beretning
25.01.2023
Ledelsespåtegning:Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 01. januar 2022 - 31. december 2022 for KHG Byg ApS. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er ledelsens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.