Copied
 
 
2023, DKK
11.07.2024
Bruttoresultat

1.486'

Primær drift

866'

Årets resultat

683'

Aktiver

2.023'

Kortfristede aktiver

2.001'

Egenkapital

1.700'

Afkastningsgrad

43 %

Soliditetsgrad

84 %

Likviditetsgrad

+500%

Resultat
11.07.2024
Årsrapport
2023
11.07.2024
2022
27.06.2023
2021
09.02.2022
2020
28.06.2021
2019
12.08.2020
2018
06.06.2019
2017
28.05.2018
2016
29.05.2017
Nettoomsætning
Bruttoresultat1.485.652934.0961.040.7341.641.8120000
Resultat af primær drift866.462505.189162.949287.736370.693857.849-43.542-599.187
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00000000
Finansielle indtægter18.42113.38411.0264060001.146
Finansieringsomkostninger0-6.973-969-4.188-3.976-193-124-75
Andre finansielle omkostninger-4.9220000000
Resultat før skat879.961511.600173.006283.954366.717857.656-43.666-598.116
Resultat682.885398.594134.966197.508280.977803.663-43.666-598.116
Forslag til udbytte-1.461.000000-100.000-100.00000
Aktiver
11.07.2024
Årsrapport
2023
11.07.2024
2022
27.06.2023
2021
09.02.2022
2020
28.06.2021
2019
12.08.2020
2018
06.06.2019
2017
28.05.2018
2016
29.05.2017
Kortfristede varebeholdninger070.884000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 1.856.4261.046.836652.576749.300286.97840.86139.7640
Likvider144.321155.992165.078133.847300.035297.985107.687307.486
Kortfristede aktiver2.000.7471.273.712817.654883.147587.013338.846147.451307.486
Immaterielle aktiver og goodwill00000000
Finansielle anlægsaktiver21.8700000000
Materielle aktiver00000000
Langfristede aktiver21.8700000000
Aktiver2.022.6171.273.712817.654883.147587.013338.846147.451307.486
Aktiver
11.07.2024
Passiver
11.07.2024
Årsrapport
2023
11.07.2024
2022
27.06.2023
2021
09.02.2022
2020
28.06.2021
2019
12.08.2020
2018
06.06.2019
2017
28.05.2018
2016
29.05.2017
Forslag til udbytte1.461.000000100.000100.00000
Egenkapital1.699.8101.016.925618.331483.365385.857204.881-598.782-555.116
Hensatte forpligtelser002.3842.3380000
Langfristet gæld til banker00000000
Anden langfristet gæld000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser018.9401.1561.40134.75013.00013.50220.016
Kortfristede forpligtelser322.807169.853114.439314.944201.156133.965746.233862.602
Gældsforpligtelser322.807256.787196.939397.444201.156133.965746.233862.602
Forpligtelser322.807256.787196.939397.444201.156133.965746.233862.602
Passiver2.022.6171.273.712817.654883.147587.013338.846147.451307.486
Passiver
11.07.2024
Nøgletal
11.07.2024
Årsrapport
2023
11.07.2024
2022
27.06.2023
2021
09.02.2022
2020
28.06.2021
2019
12.08.2020
2018
06.06.2019
2017
28.05.2018
2016
29.05.2017
Afkastningsgrad 42,8 %39,7 %19,9 %32,6 %63,1 %253,2 %-29,5 %-194,9 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 40,2 %39,2 %21,8 %40,9 %72,8 %392,3 %7,3 %107,7 %
Payout-ratio 213,9 %Na.Na.Na.35,6 %12,4 %Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.7.244,9 %16.816,2 %6.870,5 %9.323,3 %444.481,3 %-35.114,5 %-798.916,0 %
Soliditestgrad 84,0 %79,8 %75,6 %54,7 %65,7 %60,5 %-406,1 %-180,5 %
Likviditetsgrad 619,8 %749,9 %714,5 %280,4 %291,8 %252,9 %19,8 %35,6 %
Resultat
11.07.2024
Gæld
11.07.2024
Årsrapport
11.07.2024
Nyeste:01.01.2023- 31.12.2023(offentliggjort: 11.07.2024)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for Vicus Consulting ApS for 2023 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler i klasse C.
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:9. Sikkerhedsstillelser og pantsætninger Der er ingen sikkerhedsstillelser eller pantsætninger pr. statusdagen.
Beretning
11.07.2024
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2024-06-23
Ledelsespåtegning: Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01-01-2023 - 31-12-2023 for Vicus Consulting ApS. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31-12-2023 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01-01-2023 - 31-12-2023. Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet anses som opfyldt. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Silkeborg, den 23-06-2024 Direktion Claus Lønvig Menne Adm. direktør
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01-01-2023 - 31-12-2023 for Vicus Consulting ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets væsentligste aktiviteter består i at drive agenturhandel med maskiner og stål kompositioner.