Copied
 
 
2022, DKK
27.06.2023
Bruttoresultat

-7.538

Primær drift

-7.538

Årets resultat

639'

Aktiver

1.904'

Kortfristede aktiver

205'

Egenkapital

314'

Afkastningsgrad

-0 %

Soliditetsgrad

16 %

Likviditetsgrad

13 %

Resultat
27.06.2023
Årsrapport
2022
27.06.2023
2021
09.02.2022
2020
28.06.2021
2019
14.08.2020
2018
14.06.2019
2017
28.05.2018
2016
29.05.2017
Nettoomsætning
Bruttoresultat-7.538-6.058-5.609-3.9010000
Resultat af primær drift-7.538-6.058-5.609-3.901-3.282-3.081-2.488-8.670
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 682.884398.594109.329183.1450000
Finansielle indtægter05224.0444510000
Finansieringsomkostninger0-1.360.116-44.484-5.657-376000
Andre finansielle omkostninger-49.2230000000
Resultat før skat626.123-967.52883.280174.038277.319800.582-2.488-51.670
Resultat638.631-955.47388.663175.166280.416801.260-2.488-51.670
Forslag til udbytte-61.00000-56.500-55.300000
Aktiver
27.06.2023
Årsrapport
2022
27.06.2023
2021
09.02.2022
2020
28.06.2021
2019
14.08.2020
2018
14.06.2019
2017
28.05.2018
2016
29.05.2017
Kortfristede varebeholdninger00000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 197.076166.2891.423.9681.271.41378.02582.56200
Likvider7.54326.3851965.151102.8536.7619.8426.330
Kortfristede aktiver204.619192.6741.424.1641.276.564180.87889.3239.8426.330
Immaterielle aktiver og goodwill00000000
Finansielle anlægsaktiver1.699.8101.016.926618.332509.003385.858204.88100
Materielle aktiver00000000
Langfristede aktiver1.699.8101.016.926618.332509.003385.858204.88100
Aktiver1.904.4291.209.6002.042.4961.785.567566.736294.2049.8426.330
Aktiver
27.06.2023
Passiver
27.06.2023
Årsrapport
2022
27.06.2023
2021
09.02.2022
2020
28.06.2021
2019
14.08.2020
2018
14.06.2019
2017
28.05.2018
2016
29.05.2017
Forslag til udbytte61.0000056.50055.300000
Egenkapital313.923-324.708630.765598.602478.736198.320-4.158-1.670
Hensatte forpligtelser00000000
Langfristet gæld til banker00000000
Anden langfristet gæld000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser00003.7504.0004.0008.000
Kortfristede forpligtelser1.590.5061.534.3081.411.7311.186.96588.00095.88414.0008.000
Gældsforpligtelser1.590.5061.534.3081.411.7311.186.96588.00095.88414.0008.000
Forpligtelser1.590.5061.534.3081.411.7311.186.96588.00095.88414.0008.000
Passiver1.904.4291.209.6002.042.4961.785.567566.736294.2049.8426.330
Passiver
27.06.2023
Nøgletal
27.06.2023
Årsrapport
2022
27.06.2023
2021
09.02.2022
2020
28.06.2021
2019
14.08.2020
2018
14.06.2019
2017
28.05.2018
2016
29.05.2017
Afkastningsgrad -0,4 %-0,5 %-0,3 %-0,2 %-0,6 %-1,0 %-25,3 %-137,0 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 203,4 %294,3 %14,1 %29,3 %58,6 %404,0 %59,8 %3.094,0 %
Payout-ratio 9,6 %Na.Na.32,3 %19,7 %Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.-0,4 %-12,6 %-69,0 %-872,9 %Na.Na.Na.
Soliditestgrad 16,5 %-26,8 %30,9 %33,5 %84,5 %67,4 %-42,2 %-26,4 %
Likviditetsgrad 12,9 %12,6 %100,9 %107,5 %205,5 %93,2 %70,3 %79,1 %
Resultat
27.06.2023
Gæld
27.06.2023
Årsrapport
27.06.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 27.06.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for CME Kapital Aps for 2022 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B samt enkelte tilvalg fra regnskabsklasse C.
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:12. Sikkerhedsstillelser og pantsætninger Der er ingen sikkerhedsstillelser eller pantsætninger pr. statusdagen.
Beretning
27.06.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2024-06-23
Ledelsespåtegning: Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01-01-2023 - 31-12-2023 for CME Kapital Aps. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31-12-2023 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01-01-2023 - 31-12-2023. Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet anses som opfyldt. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Silkeborg, den 23-06-2024 Direktion Claus Lønvig Menne Adm. direktør
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01-01-2023 - 31-12-2023 for CME Kapital Aps.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets væsentligste aktiviteter består i at besidde ejerandele i andre selskaber og virksomheder, samt at udføre investeringsvirksomhed og dermed beslægtet virksomhed.